Quart de Po­blet al ma­pa mun­dial del Go­vern Obert

Nou Horta (Oest) - - Mislata - REDACCIÓN

L'Ob­ser­va­to­ri In­ter­na­cio­nal de la De­mo­crà­cia Par­ti­ci­pa­ti­va ha ator­gat la seua IX Dis­tin­ció OIDP “Bo­na Pràc­ti­ca en Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na” al pro­jec­te Ajun­ta­ment Obert de Quart de Po­blet, l'ob­jec­tiu de la qual és fa­ci­li­tar a tots els veïns, no sols a ni­vell col·lec­tiu si­nó tam­bé de for­ma in­di­vi­dual, una co­mu­ni­ca­ció amb l'Ajun­ta­ment per­ma­nent, trans­pa­rent i bi­di­rec­cio­nal, apro­fi­tant les pos­si­bi­li­tats d'in­ter­ve­nir en la vida pú­bli­ca i en la pre­sa de de­ci­sions pro­por­cio­na­des per les Tec­no­lo­gies de la In­for­ma­ció i la Co­mu­ni­ca­ció (TIC). Martínez ha vol­gut de­di­car el pre­mi “a tots els veïns de Quart de Po­blet per­què el mu­ni­ci­pi el cons­truïm en­tre tots i to­tes dia a dia. Les seues pro­pos­tes, el seu su­port i tam­bé les seues crí­ti­ques són im­pres­cin­di­bles per a mi­llo­rar. Aquest és un al­tre èxit com­par­tit”. Ai­xí ma­teix, ha agraït a l'OIDP el re­co­nei­xe­ment a Quart de Po­blet. “Re­bre aques­ta dis­tin­ció ens si­tua en el ma­pa mun­dial de la de­mo­crà­cia par­ti­ci­pa­ti­va, dels qui apos­tem per la trans­pa­rèn­cia, la par­ti­ci­pa­ció i la col·la­bo­ra­ció en la ges­tió pú­bli­ca, que són els pi­lars del Go­vern Obert, a més de ser un es­tí­mul im­por­tant en la nos­tra tas­ca”. A fi d'as­se­gu­rar l'e-in­clu­sión, es man­té des de 2004 un Pro­gra­ma de Cur­sos Gratuïts d'Al­fa­be­tit­za­ció In­for­mà­ti­ca i Xar­xes, en el qual s'ha for­mat a prop de 5.000 per­so­nes. En aques­ta úl­ti­ma le­gis­la­tu­ra 20112015, s'ha cen­trat l'ac­ció po­lí­ti­ca a ava­nçar en la par­ti­ci­pa­ció in­di­vi­dual. El primer pas va ser la crea­ció de la Re­gi­do­ria de Go­vern Obert, que ha in­tro­duït la im­me­dia­te­sa i la bi­di­rec­cio­na­li­tat en la co­mu­ni­ca­ció amb la ciu­ta­da­nia, a qui res­pon di­rec­ta­ment a tra­vés de les seues xar­xes so­cials, com Fa­ce­book i Twit­ter, que són to­tal­ment ober­tes i par­ti­ci­pa­ti­ves. Tots els dies es re­ben suggeriments, quei­xes i tam­bé fe­li­ci­ta­cions. Es res­pon pràc­ti­ca­ment al mo­ment. Quant al fi­na­nça­ment, Ajun­ta­ment Obert com­pta tam­bé amb el su­port d'Eu­ro­pa, que ha va­li­dat di­ver­sos pro­jec­tes im­pul­sats i dis­sen­yats des de Quart de Po­blet.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.