El primer grup d'es­tu­diants i ti­tu­lats del pla d'ocu­pa­ció 2015 con­clouen la seua be­ca amb l'ex­po­si­ció dels seus tre­balls

Nou Horta (Oest) - - Mislata - REDACCIÓN

El primer grup de 24 es­tu­diants i ti­tu­lats con­trac­tats per l'Ajun­ta­ment dins del Pla per a l'Ocu­pa­ció Jo­ve en 2015 ha con­clòs la seua be­ca en di­fe­rents de­par­ta­ments i ser­veis mu­ni­ci­pals amb l'ex­po­si­ció de les tas­ques que han realit­zat i de les seues apor­ta­cions a Be­nes­tar So­cial, Cen­tre Ocu­pa­cio­nal, Per­so­nes Ma­jors, Con­sum, Edu­ca­ció, Jo­ven­tut, Igual­tat, Pro­mo­ció Eco­nò­mi­ca, Re­cap­ta­ció i Esports. Són ja més d'un cen­te­nar els xics i xi­ques que han tre­ba­llat al con­sis­to­ri grà­cies a aques­ta ini­cia­ti­va, de la qual s'han realit­zat cinc con­vo­ca­tò­ries. Ca­da un dels as­sis­tents ha re­but un certificat de la seua par­ti­ci­pa­ció sa­tis­fac­tò­ria en el pla d'ocu­pa­ció de mans de l'al­cal­des­sa, Car­men Martínez, qui ha do­nat les grà­cies a aquests jo­ves "pel vos­tre ex­cel·lent tre­ball que hi ha per­mès cons­ta­tar de nou el ta­lent que hi ha a Quart de Po­blet". "Ells s'em­por­ten ex­pe­rièn­cia, una aju­da per a po­der desen­vo­lu­par el seu pro­jec­te vi­tal, una vi­sió molt més àm­plia del que és l'Ajun­ta­ment i tot el que ofe­reix a la ciu­ta­da­nia, i al­gun amic o ami­ga més. Per la nos­tra part, crec que ei­xim guan­yant per­què el seu tre­ball ha si­gut molt va­luós, ens han aju­dat molt a mi­llo­rar i, en de­fi­ni­ti­va, a ava­nçar. Desit­ge que aques­ta col·la­bo­ra­ció con­ti­nue, que ens con­ti­nuem veient per­què es­tem sem­pre a la seua dis­po­si­ció", ex­pli­ca l'al­cal­des­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.