Mi­lers de per­so­nes gau­dei­xen de la fes­ta del po­rrat d'Ala­quàs

Ala­quàs va aco­llir la XV edi­ció de la Fes­ta del Po­rrat per tal de com­me­mo­rar la fes­ti­vi­tat en ho­nor a Sant Fran­cesc de Pau­la

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - REDACCIÓN

Ala­quàs va aco­llir la XV edi­ció de la Fes­ta del Po­rrat ubi­ca­da al Parc del Ro­ser, on mi­lers de per­so­nes van gau­dir en­guany d’aques­ta fes­ta or­ga­nit­za­da per l’as­so­cia­ció cul­tu­ral Pen­ya El Foc 2000 i l’Or­de Mí­ni­ma Se­glar amb la col•la­bo­ra­ció de l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs per tal de com­me­mo­rar la fes­ti­vi­tat en ho­nor a Sant Fran­cesc de Pau­la, pa­tró d’Ala­quàs. Se­gons els or­ga­nit­za­dors, la Fi­ra del Po­rrat su­pera ca­da any l’ín­dex de par­ti­ci­pa­ció. La inau­gu­ra­ció ofi­cial d’aques­ta no­va edi­ció es va ce­le­brar el di­ven­dres 24 d’abril. La co­mi­ti­va, en­ca­pça­la­da per l’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, Elvira Gar­cía Cam­pos, re­gi­dors i re­gi­do­res de la Cor­po­ra­ció Mu­ni­ci­pal i els re­pre­sen­tants de les en­ti­tats or­ga­nit­za­do­res, van realit­zar un re­co­rre­gut per tot el re­cin­te per obrir ofi­cial­ment les ac­ti­vi­tats i els es­pec­ta­cles. A con­ti­nua­ció hi va ha­ver un vi d’ho­nor i una gran ba­tu­ca­da pel re­cin­te. La inau­gu­ra­ció va do­nar pas a una com­ple­ta pro­gra­ma­ció en què ha ha­gut fes­ta per als més me­nuts, jocs tra­di­cio­nals, so­pars po­pu­lars i el cui­nat de les tí­pi­ques cal­de­res d’arròs amb fe­sols i naps per a to­ta la po­bla­ció. La gran fes­ta per als xi­quets i xi­que­tes va tin­dre lloc el dis­sab­te a par­tir de les 11:30 ho­res. A les 13:30 ho­res hi va ha­ver una gran glo­bo­tà i a les 17 ho­res es va ce­le­brar el XV cam­pio­nat de truc «Fes­ta del Po­rrat». A les 21:30 ho­res va tin­dre lloc el so­par po­pu­lar. El diu­men­ge, com és tra­di­cio­nal, es van cui­nar les tra­di­cio­nals cal­de­res de Sant Fran­cesc de Pau­la a cà­rrec de l’As­so­cia­ció Cul­tu­ral Pen­ya el Foc 2000 i l’Or­de Mí­ni­ma Se­glar amb la col•la­bo­ra­ció de la co­lla de cui­ners de Mas­sal­fas­sar. Més de 4.400 ra­cions d’arròs amb fe­sols i naps, plat tí­pic de la gas­tro­no­mia de l’Hor­ta, es van re­par­tir en un ac­te que va su­pe­rar la par­ti­ci­pa­ció d’anys an­te­riors. Es trac­ta d’una de les ac­ti­vi­tats més po­pu­lars en­tre la po­bla­ció i que, a més, com­pta amb una llar­ga tra­di­ció que va per­dre’s du­rant molts anys pe­rò que han re­cu­pe­rat els ac­tuals or­ga­nit­za­dors amb gran èxit d’aco­lli­da. La fes­ta va fi­na­lit­zar per la ves­pra­da des­prés de la tra­di­cio­nal mis­sa i el no­ve­na­ri al que va se­guir el tras­llat de la imat­ge de Sant Fran­cesc de Pau­la a la seua ca­pe­lla, si­tua­da al Pas­sat­ge Ama­deu Agui­lar. A les 23 ho­res es va realit­zar la Clau­su­ra Ofi­cial del Po­rrat 2015.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.