Grup de Dan­ses d'Oli­var es­tre­na el Fan­dan­go del Castell d'Ala­quàs

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - REDACCIÓN

El Grup de Dan­ses l’Oli­var d’Ala­quàs va es­tre­nar el pas­sat dis­sab­te 25 d’abril a l’Au­di­to­ri Nou el Fan­dan­go del Castell, un tre­ball creat es­pe­cial­ment per a Ala­quàs amb l’ob­jec­tiu de for­mar part de la iden­ti­tat col·lec­ti­va del po­ble i del seu pa­tri­mo­ni cul­tu­ral. El grup va po­sar en es­ce­na aques­ta no­va peça mu­si­cal. La par­ti­tu­ra ori­gi­nal del Fan­dan­go és obra de la pro­fes­so­ra de ron­da­lla Mª Jo­sé Pas­tor Ba­la­guer i el pas de ball ha es­tat realit­zat pel pro­fes­sor de ball del grup, Fe­rran Roig Si­lla. A con­ti­nua­ció, es va lliu­rar a l’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, Elvira Gar­cía Cam­pos, la par­ti­tu­ra ori­gi­nal ai­xí com el cd amb el pas de ball. El Gup l'Oli­var és un grup fol­klò­ric de­di­cat a la re­cu­pe­ra­ció, en­sen­ya­ment i di­fu­sió de les mú­si­ques, cants, balls i dan­ses tra­di­cio­nals va­len­cia­nes. Es­tà for­mat per di­fe­rents sec­cions i el seu re­per­to­ri te­nen es­pec­ta­cles de di­fe­rent ín­do­le, sem­pre re­la­cio­nats amb la cul­tu­ra i dan­sa va­len­cia­na. El Fan­dan­go d'Ala­quàs és la ter­ce­ra peça que el Grup l'Oli­var crea es­pe­cial­ment per a la ciu­tat d'Ala­quàs. La pri­me­ra peça va ser la "Jo­ta de Ala­quàs" que es va es­tre­nar l'any 2002. A més l'any 2012 es va es­tre­nar "El Bo­le­ro de l'Oli­var". To­tes les obres sens dub­te, for­men part de la iden­ti­tat col·lec­ti­va d'Ala­quàs i del Pa­tri­mo­ni Cul­tu­ra de la nos­tra ciu­tat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.