Més de 300 ar­te­sans realit­zen en­caix de boi­xets

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - REDACCIÓN

El col•lec­tiu d’Ar­te­sa­nes d’Ala­quàs or­ga­nit­za el V En­con­tre de Boi­xets amb gran èxit de par­ti­ci­pa­ció. Més de 300 ar­te­sa­nes de di­fe­ren­tes po­bla­cions de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na es van do­nar ci­ta el pas­sat diu­men­ge en el V En­con­tre de Boi­xets d’Ala­quàs or­ga­nit­zat pel col•lec­tiu d’Ar­te­sa­nes d’Ala­quàs al col•le­gi Vi­la d’Ala­quàs. Les ar­te­sa­nes van mos­trar als vi­si­tants els seus tre­balls i van rea­li­zar di­fe­ren­tes mos­tres en di­rec­te. L’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, Elvira Gar­cía Cam­pos, va es­tar pre­sent en l’en­con­tre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.