Les ar­te­sa­nes d'Ala­quàs ex­po­sen al castell

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - REDACCIÓN

Les ar­te­sa­nes d’Ala­quàs van inau­gu­rar el pas­sat di­ven­dres 17 d’abril una no­va ex­po­si­ció per mos­trar els tre­balls que realit­zen al llarg de l’any. L’al­cal­des­sa d’Ala­quàs, Elvira Gar­cía Cam­pos, acom­pan­ya­da de les ar­te­sa­nes, van ser les en­ca­rre­ga­des de do­nar per ober­ta aques­ta mos­tra que ro­man­drà a la Sa­la la To­rre del mo­nu­ment fins el 9 de maig. En l’ex­po­si­ció es po­den con­tem­plar tre­balls d’en­caix de boi­xets, patch­word, bro­dat en tul i pol­se­res de grans en­tre al­tres. Un tre­ball molt la­bo­riós i crea­tiu que es pot con­tem­plar de di­lluns a di­ven­dres de 17 a 20 ho­res. En aquest ma­teix ho­ra­ri, to­tes les per­so­nes in­ter­es­sa­des po­den as­sis­tir als ta­llers que aques­tes do­nes im­par­ti­ran. La res­ta de l’any, les ar­te­sa­nes es reunei­xen de di­lluns a di- jous de 16 a 19 ho­res al Cen­tre So­cial Be­nà­ger. En aquest ho­ra­ri es po­den con­tem­plar es seus tre­balls.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.