Co­men­cen les pràc­ti­ques for­ma­ti­ves de La Di­pu te Be­ca en Ala­quàs

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Un to­tal de 60 jo­ves de di­fe­rents es­pe­cia­li­tats for­ma­ti­ves co­me­nça­ran les pràc­ti­ques el dia 1 de ju­liol a l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs en el ma­rç del pro­gra­ma La Di­pu te Be­ca. L’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos, els ha re­but al Sa­ló de Plens del con­sis­to­ri per tal de do­nar-los la ben­vin­gu­da i ex­pli­car-los el fun­cio­na­ment d’aquest pro­gra­ma. Aques­ta ini­cia­ti­va té la in­ten­ció de fo- men­tar la for­ma­ció in­te­gral dels alum­nes que cur­sen es­tu­dis uni­ver­si­ta­ris i for­ma­ció pro­fes­sio­nal i ofe­rir-los l’opor­tu­ni­tat d'apro­par-se al món la­bo­ral en el seu pro­pi ajun­ta­ment. La se­lec­ció dels can­di­dats s’ha realit­zat te­nint en com­pte els mè­rits aca­dè­mics, les ne­ces­si­tats i els llocs dis­po­ni­bles. Les per­so­nes par­ti­ci­pants en aquest pro­gra­ma tre­ba­lla­ran en els di­fe­rents de­par­ta­ments de l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.