L'Al­cal­des­sa d'Ala­quàs anun­cia la con­fi­gu­ra­ció del nou go­vern

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Des­prés de la seua in­ves­ti­du­ra com Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos ha do­nat a co­nèi­xer la con­fi­gu­ra­ció del nou go­vern mu­ni­ci­pal i la de­sig­na­ció de les re­gi­do­ries. La pri­me­ra edil ha pre­sen­tat una no­va es­truc­tu­ra po­lí­ti­ca i de ser­veis re­no­va­da que per­me­trà fer reali­tat les de­man­des ciu­ta­da­nes, so­ta una vi­sió trans­ver­sal de l’ad­mi­nis­tra­ció lo­cal i amb la mi­ra­da po­sa­da en la ciu­ta­da­nia. El nou or­ga­ni­gra­ma pre­sen­ta di­ver­ses no­ve­tats que in­cor­po­ren no­ves com­pe­tèn­cies al go­vern mu­ni­ci­pal i de­fi­nei­xen els ei­xos fo­na­men­tals de la no­va le­gis­la­tu­ra. El Go­vern s’es­truc­tu­ra­rà en qua­tre grans àrees: Pro­mo­ció Eco­nò­mi­ca, Desen­vo­lu­pa­ment Sos­te­ni­ble, Drets So­cials i Go­vern Obert i Ciu­ta­da­nia. Pel que fa a la dis­tri­bu­ció de les àrees i re­gi­do­ries, l’Al­cal­des­sa as­su­mi­rà les àrees de Trans­pa­rèn­cia, Par­ti­ci­pa­ció i Go­vern Com­par­tit, do­nant un nou im­puls a la im­pli­ca­ció i par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na. El nu­me­ro 2 del go­vern mu­ni­ci­pal, Juan An­to­nio Oña­te Ar­cos, con­ti­nua­rà as­su­mint l’àrea d’Urbanisme, Ser­veis Pú­blics i Pro­tec­ció Ciu­ta­da­na, te­nint so­ta la seua com­pe­tèn­cia les de­le­ga­cions d’Urbanisme, Pa­tri­mo­ni, Ser­veis Ur­bans, Con­trac­ta­ció, Efi­cièn­cia Ener­gè­ti­ca, Ne­te­ja Vià­ria, Parcs i Jar­dins i Em­pre­sa Pú­bli­ca. La seua acre­di­ta­da ex­pe­rièn­cia en el sec­tor de l’ar­qui­tec­tu­ra és clau per dur al cap­da­vant aques­ta àrea. El re­gi­dor as­su­meix tam­bé la de­le­ga­ció de la Po­li­cia Lo­cal. La no­va in­cor­po­ra­ció i nú­me­ro 3 de la llis­ta, San­dra Con­de, os­ten­ta­rà la Re­gi­do­ria de Co­me­rç, Sa­ni­tat i Con­sum, fent-se cà­rrec de les com­pe­tèn­cies de Co­me­rç, Mer­cats, Con­sum, Sa­lut Pú­bli­ca i Sa­ni­tat. Lli­cen­cia­da en Dret, se­rà part fo­na­men­tal del gran àrea de Pro­mo­ció Eco­nò­mi­ca, una de les apos­tes for­tes de la no­va le­gis­la­tu­ra. An­to­nio Sau­ra Mar­tín, nú­me­ro 4 de la llis­ta, es fa­rà cà­rrec en aques­ta no­va le­gis­la­tu­ra de la Re­gi­do­ria d’Eco­no­mia i Tre­ball i con­ti­nua­rà por­tant Cul­tu­ra. En­gin­yer en telecomunicacions i mes­tre de pro­fes­sió, as­su­mi­rà per tant les com­pe­tèn­cies en Eco­no­mia, Hi­sen­da, Per­so­nal, Ocu­pa­ció, For­ma­ció, Em­pre­sa i Mo­der­nit­za­ció de l’Ad­mi­nis­tra­ció. L’edil Isa­bel Mon­dé­jar Vi­lla­re­jo, nú­me­ro 5 de la llis­ta, os­ten­ta­rà la no­va re­gi­do­ria de Co­mu­ni­ca­ció i Tu­ris­me, sent la res­pon­sa­ble tam­bé de la de­le­ga­ció de Fa­lles. Amb gran ex­pe­rièn­cia en el sec­tor de l’ad­mi­nis­tra­ció i l’em­pre­sa, as­su­mi­rà no­ves com­pe­tèn­cies su­po­sa­ran un nou im­puls en la pro­mo­ció del mu­ni­ci­pi. L’al­tra no­va in­cor­po­ra­ció al go­vern, Fran­cis­co Ja­vier Evan­ge­lis­ta, es fa­rà cà­rrec de la Re­gi­do­ria d’Edu­ca­ció i Es­ports. Lli­cen­ciat en Hu­ma­ni­tats, mes­tre de pro­fes­sió, con­cre­ta­ment al col·le­gi Bo­na­vis­ta, i amb una gran im­pli­ca­ció en di­ver­sos clubs es­por­tius i edu­ca­tius, as­su­mi­rà tam­bé la com­pe­tèn­cia de Pro­mo­ció del Va­len­cià. L’àrea de Be­nes­tar So­cial, Igual­tat i Fa­mí­lia l’en­ca­pça­la­rà la Re­gi­do­ra Cris­ti­na Blas­co, res­pon­sa­ble d’aques­ta àrea i coor­di­na­do­ra de tots els pro­gra­mes so­cials pro­mo­guts des de l’Ajun­ta­ment du­rant els úl­tims anys. Di­plo­ma­da en Gra­duat So­cial, as­su­mi­rà de nou aquest cà­rrec pel seu am­pli co­nei­xe­ment de la reali­tat so­cial d’Ala­quàs, fent dels ser­veis so­cials una de les prio­ri­tats po­lí­ti­ques del nou equip de go­vern. As­su­mi­rà a més Vi­ven­da, De­pen­dèn­cia, Infància i Ma­jors. Ós­car Gar­cía Me­ren­ciano se­rà el nou Re­gi­dor de Jo­ven­tut i Coope­ra­ció i man­tin­drà a més la Re­gi­do­ria de Fes­tes. Amb es­tu­dis de Pe­rio- dis­me, la seua tra­jec­tò­ria en el món as­so­cia­tiu, jo­ve i fes­tiu d’Ala­quàs do­na­ran un nou im­puls a les po­lí­ti­ques en­ca­mi­na­des a po­ten­ciar la im­pli­ca­ció dels col·lec­tius jo­ves i fes­tius. Dia­na Mu­ñoz Fer­nán­dez as­su­mi­rà la no­va Re­gi­do­ria de Me­di Ambient, Trans­port i Mo­bi­li­tat. Es trac­ta d’una no­va àrea crea­da per tal de po­ten­ciar el desen­vo­lu­pa­ment sos­te­ni­ble i la mo­bi­li­tat ur­ba­na, ob­jec­tius claus d’aques­ta no­va le­gis­la­tu­ra. Amb gran ex­pe­rièn­cia en el sec­tor de la uni­ver­si­tat i l’em­pre­sa, as­su­mi­rà tam­bé les com­pe­tèn­cies en Trans­ports Pú­blics, que se­ran tam­bé claus fo­na­men­tals de la no­va eta­pa po­lí­ti­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.