L'Es­co­la de Tea­tre Joan Ala­bau d'Ala­quàs ce­le­bra l'Ac­te de Gra­dua­ció

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

L’Es­co­la de Tea­tre Joan Ala­bau d’Ala­quàs ha ce­le­brat l’ac­te de gra­dua­ció amb el que es dó­na per fi­na­lit­za­da aques­ta tem­po­ra­da. En l’ac­te, es van lliu­rar els di­plo­mes a l’alum­nat de l’es­co­la i van ser fe­li­ci­tats per la tas­ca crea­ti­va i ar­tís­ti­ca du­ta a ter­me al llarg del curs es­co­lar. En la ga­la va es­tar pre­sent l’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos, el Re­gi­dor To­ni Sau­ra i el coor­di­na­dor de l’Es­co­la de Tea­tre, Er­nest Sen­dín. L’Es­co­la de Tea­tre es­tà for­ma­da per més de 75 alum­nes, dis­tri­buïts en cinc grups: Es­co­le­ta, Ini­cia­ció, For­ma­ció I, For­ma­ció II I Amiar. L’ob­jec­tiu de l’Es­co­la no és el de des­co­brir o pre­pa­rar ac­tors dra­mà­tics si­nó es­ti­mu­lar, prin­ci­pal­ment, els xi­quets a po­sar de ma­ni­fest la seua ex­pres­si­vi­tat per mit­jà del gest, la pa­ra­ula, el mo­vi­ment i l'ac­tua­ció. Per ai­xò, al llarg del curs es­co­lar es tre­ba­llen di­fe­rents di­nà­mi­ques gru­pals per a po­sar en mar­xa aques­tes tèc­ni­ques i es realit­zen di­fe­rents re­pre­sen­ta­cions tea­trals per po­sar en pràc­ti­ca tots els con­cep­tes. La Ga­la va com­ptar a més amb la col·la­bo­ra­ció del grup Ori­ga­me Tea­tre que va realit­zar di­fe­rents sketchs re­la­cio­nats amb les obres de tea­tre tre­ba­lla­des per l’alum­nat al llarg del curs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.