La na­da­do­ra Eva Co­ro­na­do con­ti­nua triom­fant

Nou Horta (Oest) - - Aldaia - RE­DAC­CIÓN

El pas­sat 6 i 7 de juny es va dispu­tar a Ma­ta­ró (Bar­ce­lo­na) el cam­pio­nat na­cio­nal de na­ta­ció adap­ta­da per clubs, on va par­ti­ci­par la na­da­do­ra al­daie­ra i di­ver­ses ve­ga­des cam­pio­na, Eva Co­ro­na­do. En es­ta oca­sió, Eva es va pro­cla­mar cam­pio­na d'Es­pan­ya de la seua clas­se en les pro­ves de 200 me­tres lliu­res, 400 me­tres lliu­res i 50 me­tres es­que- na, a més de ser sub­cam­pio­na en les pro­ves de 50 me­tres lliu­res i 100 me­tres lliu­res, no­més per da­rre­re de la cam­pio­na pa­ra­lím­pi­ca de Te­ne­ri­fe Mi­che­lle Alon­so. Des­prés d'es­ta ac­tua­ció es­tel·lar, Eva ha si­gut con­vo­ca­da pel Co­mi­té Pa­ra­lím­pic Es­pan­yol per a for­mar part de la se­lec­ció es­pan­yo­la i re­pre­sen­tar al nos­tre país en els pri­mers Jocs Pa­ra­lím­pics Eu­ro­peus per a jó­vens (sub21) que es dispu­taren en la lo­ca­li­tat de Va­raz­din (Croà­cia), els dies 14 i 19 de ju­liol.

Prè­via­ment, des del dia 11 al 14 de ju­liol, Eva es­ta­rà con­cen­tra­da en el cen­tre d'alt ren­di­ment de Sant Cu­gat (Bar­ce­lo­na) amb la res­ta d'in­te­grants de la se­lec­ció es­pan­yo­la pre­pa­rant-se a fons per als Jocs Pa­ra­lím­pics Eu­ro­peus.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.