El CB Aldaia es con­so­li­da com a un re­fe­rent

Nou Horta (Oest) - - Aldaia - RE­DAC­CIÓN

El Club de Bàsquet d'Aldaia tan­ca una gran tem­po­ra­da, grà­cies al crei­xe­ment i el desen­vo­lu­pa­ment dels seus equips mas­cu­lí i fe­me­ní, i la tor­na­da del pri­mer a la lli­ga na­cio­nal. Ac­tual­ment el club com­pta amb 21 equips i 251 ju­ga­dors: dos pre­ben­ja­mins mix­tos, dos ben­ja­mins (un de for­ma­ció i un al­tre au­to­nò­mic), qua­tre ale­vins (un d'ells fe­me­ní), tres in­fan­tils (un d'ells fe­me­ní), tres ca­dets (un d'ells fe­me­ní), dos jú­nior (un en pre­fe­rent i un al­tre en au­to­nò­mi­ca), a més de cinc equips se­nior (fe­me­ní pro­me­ses, fe­me­ní, ve­te­rans, pre­fe­rent i l'aca­bat d'as­cen­dir a na­cio­nal). Com que com­pta amb tants equips, al­menys dos per ca­te­go­ria i cinc equips fe­me­nins, el club s'ha con­so­li­dat com una de les es­co­les de bàsquet més im­por­tants de l'Hor­ta Sud, con­ver­tint-se a més en un club de re­fe­rèn­cia en pe­dre­ra. El club, que com­pta amb 30 anys d'his­tò­ria, s'ha con­ver­tit en una peça im­por­tant i un re­fe­rent a Aldaia, aju­dant a fo­men­tar les ac­ti­vi­tats fí­si­ques i la pràc­ti­ca del bàsquet en­tre la gent jo­ve, com a for­ma de vi­da sa­lu­da­ble, i a més com a com­po­nent edu- ca­tiu i d'in­ter­re­la­ció so­cial. A ban­da de la la­bor so­cial i edu­ca­ti­va del club, tam­bé des­ta­ca l'alt ni­vell com­pe­ti­tiu dels nom­bro­sos equips que el com­po­nen, ja molts d'ells com­pe­tei­xen en la mà­xi­ma ca­te­go­ria au­to­nò­mi­ca con­tra els prin­ci­pals clubs de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.