Pro­gra­ma edu­ca­tiu 20152016 del Cen­tre For­ma­ció de Per­so­nes Adul­tes En­ric Va­lor

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Un any més l'Ajun­ta­ment d'Ala­quàs, a tra­vés del Cen­tre de For­ma­ció de Per­so­nes Adul­tes En­ric Va­lor, ha es­ta­blit el pro­gra­ma de cur­sos i ta­llers des­ti­nats a la for­ma­ció aca­dè­mi­ca dels ma­jors de 18 anys per al curs 2015-2016. Cur­sos d'al­fa­be­tit­za­ció, neo­lec­tors, edu­ca­ció ba­se, con­so­li­da­ció, va­len­cià oral, va­len­cià ele­men­tal, mit­jà i su­pe­rior; an­glès A1,A2,A3; cas­te­llà per a ex­tran­gers, ta­ller li­te­ra­ri, gra­mà­tic i or­to­grà­fic; agi­li­tat men­tal, his­tò­ria del ci­ne­ma, in­for­mà­ti­ca, his­tò­ria de l'art o ma­te­mà­ti­ques crea­ti­ves són al­guns dels cur­sos pro­po­sats per al prò­xim exer­ci­ci per part de de l'es­co­la. El calendari de ma­tri­cu­la­ció que­da­rà obert a par­tir de l'1 de se­tem­bre i po­drà ser con­sul­tat en la pà­gi­na web www.epa­la­quas.es, en el Cas­tell d'Ala­quàs o al te­lè­fon 961122828. Tant el pro­cés de ma­tri­cu­la­ció com el desen­vo­lu­pa­ment de les clas­ses es realit­za­ren en el cen­tre es­co­lar, si­tuat en la quar­ta plan­ta del Cas­tell d'Ala­quàs, en una de les ins­tal·la­cions més mo­der­nes i ac­tua­lit­za­des de l'edi­fi­ci, amb tots els ser­veis i con­di­cio­na­ments de se­gu­re­tat, cli­ma­tit­za­ció i ac­ces­si­bi­li­tat. Les au­les es tro­ben dis­tri­buï­des en dos es­pais di­fe­ren­ciats: els alum­nes se si­tua­ran tant en una zo­na amb onze au­les si­tua­da en la quar­ta plan­ta, pre­vis­ta de pis­sa­rres di­gi­tals i ma­te­rial in­for­mà­tic; i una al­tra si­tua­da en la pri­me­ra plan­ta, amb la­bors ad­mi­nis­tra­ti­ves. Un gran ven­tall de pos­si­bi­li­tats i re­cur­sos a la dis­po­si­ció de l'apre­nen­tat­ge i la for­ma­ció dels adults de la lo­ca­li­tat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.