L'Ajun­ta­ment d'Ala­quàs con­vo­ca el se­gon concurs de fo­to­gra­fía 'Ala­quàs en fes­tes'

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

L'Ajun­ta­ment d'Ala­quàs pre­pa­ra ja la se­go­na edi­ció del concurs “Ala­quàs en fes­tes”, el te­ma del qual i en­fo­ca­ment tor­na a ser “Les fes­tes d'Ala­quàs des del meu ob­jec­tiu”. Les fo­to­gra­fies hau­ran d'es­tar re­la­cio­na­des amb les Fes­tes Ma­jors i trans­me­tre l'emo­ció i el sen­ti­ment d'aquests dies tan re­pre­sen­ta­tius per als veïns de la lo­ca­li­tat, sen­se li­mi­ta­ció al­gu­na d'exe­cu­ció o crea­ti­vi­tat, ja que es pre­tén re­co­pi­lar la vi­sió més di­fe­rent i in­no­va­do­ra de les fes­tes pa­tro­nals. L'Ajun­ta­ment d'Ala­quàs con­vi­da­rà a par­ti­ci­par a qual­se­vol in­ter­es­sat a fo­to­gra­fiar l'es­pe­rit de la fes­ta més ala­qua­se­ra. Les ba­ses po­dran con­sul­tar-se en www.ala­quas.org, en el lli­bre de fes­tes i en la APP d'Ala­quàs. Els par­ti­ci­pants po­dran pren­dre les fo­to­gra­fies en­tre el 28 d'agost i el 13 de se­tem­bre d'en­guany i les hau­ran de pre­sen­tar des del 14 de se­tem­bre fins al 30 d'oc­tu­bre. Les imat­ges es­co­lli­des per ca­da com­pe­ti­dor hau­ran de ser en­via­des per co­rreu o ben ser lliu­ra­des en mà de 9 a 14 ho­res, de di­lluns a di­ven­dres, i di­jous, de 16:30 a 19 ho­res, en el De­par­ta­ment de Cul­tu­ra i Fes­tes de l'Ajun­ta­ment d'Ala­quàs, si­tua­des en el Cen­tre Cul­tu­ral l’Oli­var. El pre­mi a la mi­llor fo­to­gra­fia se­ran 300 eu­ros, el se­gon fo­tò­graf més des­ta­cat guan­ya­rà 300 eu­ros i el ter­cer, 100 eu­ros. Els tres es por­ta­ran a ca­sa un di­plo­ma. Tam­bé es fa­rà lliu­ra­ment d'un di­plo­ma de la cam­bra al dè­cim mi­llor au­tor. Ca­da par­ti­ci­pant po­drà pre­sen­tar qua­tre ins­tan­tà­nies com a mà­xim, to­tes elles im­pre­ses. Se­ran và­li­des les fo­tos en co­lor i en blanc i ne­gre amb una gran­dà­ria mà­xi­ma per a les imat­ges de 30 x 40 cm. El ve­re­dic­te del ju­rat es fa­rà pú­blic a tra­vés de la pà­gi­na web de l'Ajun­ta­ment d'Ala­quàs i se­rà co­mu­ni­cat per­so­nal­ment als pre­miats en el mes de fe­brer. El ju­rat, a més d'es­co­llir les fo­to­gra­fies pre­mia­des, tam­bé realitzarà una se­lec­ció d'ins­tan­tà­nies que for­ma­ran una ex­po­si­ció dins del Cas­tell d'Ala­quàs, coin­ci­dint amb la setmana en la qual es du­ran a ter­me els ac­tes de l'aniver­sa­ri del Cas­tell.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.