In­cor­po­ra­ció dels pri­mers tre­ba­lla­dors al pla d'ocu­pa­ció de Ma­ni­ses

Nou Horta (Oest) - - Aldaia - RE­DAC­CIÓN

Els re­gi­dors d'Ocu­pa­ció i Es­ports, Rafael Mer­ca­der i Adrián Ro­drí­guez han re­but als sis pri­mers tre­ba­lla­dors del pla d'ocu­pa­ció con­jun­ta de les ad­mi­nis­tra­cions pú­bi­ques va­len­cia­nes. Aquests sis veïns de Ma­ni­ses han ac­ce­dit al lloc d'ope­ra­ris d'ins­tal·la­cions es­por­ti­ves. La se­lec­ció s'ha realit­zat des­prés d'una ba­re­ma­ció so­cial ela­bo­ra­da per tèc­nics del SER­VEF. En aquest cas, se­ran tres per­so­nes pa­ra­des de llar­ga du­ra­da ma­jors de 40 anys, i tres jo­ves de menys de 25 anys. La in­ten­ció d'aquest pla d'ocu­pa­ció és be­ne­fi­ciar a les dues fran­ges d'edat més per­ju­di­ca­des per la xa­cra de l'atur. Es­tà pre­vist co­brir 19 llocs més com a con­ser­ges d'edi­fi­cis pú­blics, au­xi­liars ad­mi­nis­tra­tius, tèc­nics de man­te­ni­ment, lam­pis­ta, obrers i peons. La llis­ta de se­lec­cio­nats es pu­bli­ca­rà du­rant el mes de se­tem­bre. El re­gi­dor d'Ocu­pa­ció i Em­pre­sa, Rafael Mer­ca­der, as­se­gu­ra que: “aques­tes con­trac­ta­cions aju­da­ran a man­te­nir i mi­llo­rar les ins­tal·la­cions es­por­ti­ves del mu­ni­ci­pi i al ma­teix temps fa­ci­li­ta­ran la in­cor­po­ra­ció al mer­cat la­bo­ral a per­so­nes que real­ment ho ne­ces­si­ten”. Se­gons pa­ra­ules d'Adrián Ro­drí­guez, re­gi­dor d'Es­ports: “és im­pres­cin­di­ble com­ptar amb aquests sis veïns per po­der gau­dir d'unes ins­tal·la­cions con­di­cio­na­des co­rrec­ta­ment en el nos­tre mu­ni­ci­pi i es­tem se­gurs que faran una gran la­bor”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.