Reunió en­tre la re­gi­do­ra de Co­me­rç i l'as­so­cia­ció de co­mer­ciants ASCOMA

Nou Horta (Oest) - - Manises - RE­DAC­CIÓN

El pas­sat 30 de Ju­liol la re­gi­do­ra de Co­me­rç, Car­men Mo­reno, va man­te­nir la seua pri­me­ra reunió amb Ascoma (As­so­cia­ció de Co­mer­ciants de la ciu­tat de Ma­ni­ses). Qui és ara re­gi­do­ra va ser an­te- rior­ment pre­si­den­ta d'ASCOMA, de ma­ne­ra que co­neix de pri­me­ra mà el seu fun­cio­na­ment. Car­men Mo­reno as­se­gu­ra que es man­tin­drà una “flui­da co­mu­ni­ca­ció i col·la­bo­ra­ció” en­tre l'as­so­cia­ció i la re­gi­do­ria que es­tà to­tal­ment dis­po­sa­da a es­col­tar ac­ti­va­ment per a so­lu­cio­nar els pos­si­bles pro­ble­mes que pu­guen anar sor­gint. La re­gi­do­ra tam­bé s'ha mos­trat ober­ta a pla­ni­fi­car cam­pan­yes de di­na­mit­za­ció co­mer­cial, sempre com­ptant amb l'opi­nió, tant d'as­so­cia­cions com de co­mer­ciants, ja que “no s'ha d'obli­dar que les as­so­cia­cions com­pli­xen amb una gran la­bor”, afir­ma Car­men Mo­reno. La re­gi­do­ra ha as­se­gu­rat que des de la ins­ti­tu­ció es fo­men­ta­rà l'as­so­cia­cio­nis­me i que els co­mer­ciants se­ran sempre els pro­ta­go­nis­tes de tots els te­mes re- fe­rents al co­me­rç. De la ma­tei­xa ma­ne­ra, tam­bé s'aten­dran als co­mer­ciants a tí­tol per­so­nal que ho sol·li­ci­ten, tal com van fer la pas­sa­da setmana, per tal d'in­ter­can­viar opi­nions i po­der tre­ba­llar de la ma­ne­ra més efi­caç pos­si­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.