L'Ajun­ta­ment de Xi­ri­ve­lla va­lo­ra la cons­truc­ción del tú­nel que uni­rà l'A-3 amb la V-30

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

L'Ajun­ta­ment de Xi­ri­ve­lla qua­li­fi­ca com a bo­na no­tí­cia la in­clu­sió en el pro­jec­te de Pres­su­pos­tos Ge­ne­rals de l'Es­tat per a 2016 d'una in­ver­sió de 13 mi­lió d'eu­ros per a li­ci­tar i exe­cu­tar el pas in­fe­rior de dos qui­lò­me­tres que uni­rà di­rec­ta­ment l'au­to­via A-3 amb la cir­cum­val·la­ció de Va­lèn­cia, la V30, en di­rec­ció al port. L'al­cal­de de Xi­ri­ve­lla, Mi­chel Mon­ta­ner, as­se­gu­ra que si és cert que s'exe­cu­ta aca­ba­rà amb un pro­ble­ma greu de mo­bi­li­tat que arros­se­ga la lo­ca­li­tat des de fa anys. D'es­ta ma­ne­ra s'eli­mi­na el tràn­sit de ca­mions per les ro­ton­des d'ac­cés al nu­cli ur­bà. «És un bon sen­yal que en els Pres­su­pos­tos s'in- clo­ga to­ta la in­ver­sió ne­ces­sà­ria», des­ta­ca Mon­ta­ner qui afig que és una reivin­di­ca­ció his­tò­ri­ca del mu­ni­ci­pi. La des­pe­sa dels 13 mi­li­ons d'eu­ros l'as­su­mi­rà la So­cie­tat Es­ta­tal d'Infraestructures del Trans­port Te­rres­tre (SEIT­T­SA). En els pres­su­pos­tos de 2015 de Fo­ment, es con­tem­pla­va l'obra pe­rò amb una do­ta­ció glo­bal de 12 mi­li­ons dis­tri­buï­da fins 2018. En el pro­jec­te de 2016 s'in­clou la glo­ba­li­tat de la in­ver­sió de l'obra. L'equip de go­vern es­ta­ran vi­gi­lant pel com­pli­ment de l'anun­ci fet ahir pel go­vern cen­tral i la realit­za­ció efec­ti­va de les obres d'es­te pas in­fe­rior.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.