Xi­ri­ve­lla vetla­rà per l'equi­li­bri en­tre la fes­ta i el dret al des­cans

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

L'Ajun­ta­ment de Xi­ri­ve­lla fa una cri­da a la ciu­ta­da­nia per a tro­bar un equi­li­bri en­tre l'ambient lú­dic pro­pi de les Fes­tes Lo­cals i el dret al des­cans noc­turn de les veï­nes i veïns. Da­vant les nom­bro­ses mo­lès­ties pa­ti­des en anys an­te­riors per so­rolls i mo­lès­ties a al­tes ho­res de la ma­ti­na­da, en­guany la Re­gi­do­ria de Me­di Ambient ha de­ci­dit con­tro­lar la con­ta­mi­na­ció acús­ti­ca amb me­su­res con­sen­sua­des amb la Fe­de­ra­ció d'As­so­cia­cions de Veïns de Xi­ri­ve­lla i el Fo­ro Fes­ta. D'una ban­da, en­guany s'ha ava­nçat l'ho­ra­ri de tan­ca­ment de la fi­ra, de ma­ne­ra que de di­lluns a di­jous i diu­men­ge les ac­ti­vi­tats hau­ran d'aca­bar a la 1.30 de la nit i a les 3.00 els di­ven­dres i dis­sab­tes. A més, la mú­si­ca hau­rà d'aca­bar mit­ja ho­ra abans del tan­ca­ment, és a dir, a la 1 o a les 2.30, de­pe­nent dels dies. El di­lluns 7 de se­tem­bre que­da exempt d'es­tes res­tric­cions i les ac­ti­vi­tats po­dran aca­bar a les 6 del ma­tí de l'endemà. D'al­tra ban­da, es con­tro­la­rà el ni­vell de so­roll, que no pot su­pe­rar els 90 dBA a cinc me­tres del pe­rí­me­tre fi­ral o el pe­rí­me­tre d'al­tres ubi­ca­cions amb ac­tua­cions mu­si­cals, se­gons mar­ca la Llei 7/2002 de 3 de desem­bre de Pro­tec­ció con­tra la Con­ta­mi­na­ció Acús­ti­ca. Hi hau­rà di­ver­sos punts de mo­ni­to­rit­za­ció i es­pe­cial­ment es me­su­ra­rà de nit. Si du­rant el se­gui­ment de l'ac­ti­vi­tat fi­ral es re­gis­tren me­di­cions de més de 90 dBA, la Po­li­cia Lo­cal de­ma­na­rà que bai­xen el vo­lum i, en el seu cas, po­drà alçar ac­ta d'in­frac­ció. Se­gons el re­gi­dor de Me­di Ambient, Bo­ro Mon­troy, «la in­ten­ció de l'Ajun­ta­ment és fer me­di­cions, pe­rò l'ànim no és san­cio­na­dor, si­nó d'ad­ver­tèn­cia i cons­cien­cia­ció. To­tes i tots te­nim dret a pas­sar-ho bé du­rant les nos­tres fes­tes i al ma­teix temps res­pec­tar el dret al des­cans». Per ai­xò el re­gi­dor bus­ca la col·la­bo­ra­ció ciu­ta­da­na per a re­duir les mo­lès­ties que els veïns i veï­nes han ha­gut de pa­tir al­tres anys. Es­tes da­des de me­di­ció se­ran la ba­se per a una fu­tu­ra or­de­na­nça que re­gu­la­rà les ac­ti­vi­tats lú­di­ques i fes­ti­ves de Xi­ri­ve­lla tant als lo­cals com a la via pú­bli­ca. Un tre­ball que es fa­rà de ma­ne­ra par­ti­ci­pa­ti­va amb tots els agents so­cials im­pli­cats (veï­nat, agru­pa­cions de fes­tes, etc) per a acon­se­guir el ma­jor ni­vell de con­sens pos­si­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.