55 per­so­nes en atur es po­dran be­ne­fi­ciar d'un pla de tre­ball

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

es fa­rà per bor­sa de tre­ball. La re­gi­do­ra d'Urbanisme i Desen­vo­lu­pa­ment Lo­cal, Isa­bel Gar­cía Sán­chez, po­sa en va­lor es­tes ac­cions que po­den alleu­ge­rir la dí­fi­cil si­tua­ció que tra­ves­sen les per­so­nes de­socu­pa­des a Xi­ri­ve­lla. «Sa­bem que no és la so­lu­ció glo­bal al greu pro­ble­ma de l'atur, pe­rò és una aju­da que po­dem ofe­rir des de l'àm­bit lo­cal. El nos­tre pro­pò­sit és llui­tar per l'ocu­pa­ció a Xi­ri­ve­lla i ens dei­xa­rem la pell per acon­se­guir acords amb al­tres ad­mi­nis­tra­cions per a re­duir la ta­xa d'atur al nos­tre po­ble», ha as­se­gu­rat Gar­cía Sán­chez. De ma­ne­ra com­ple­men­tà­ria, l'ADL or­ga­nit­za dos cur­sos so­bre com usar in­ter­net per a tro­bar tre­ball. A l'oc­tu­bre es fa­rà un curs per a mi­llo­rar les com­pe­tèn­cies en l'ús d'in­ter­net i el co­rreu elec­trò­nic. I al no­vem­bre, el curs que s'im­par­ti­rà se­rà so­bre l'ús de les xar­xes so­cials per a la pro­mo­ció i re­cer­ca pro­fes­sio­nal tant al Fa­ce­book, Twitter o Lin­ke­dIn. Les per­so­nes in­ter­es­sa­des po­dran ins­criu­re's a l'ADL tam­bé a par­tir de se­tem­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.