El Cas­tell d'Ala­quàs acull l'ex­po­si­ció Cul­tu­rar­te

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

El Cas­tell d’Ala­quàs va aco­llir el di­ven­dres 30 d’oc­tu­bre la inau­gu­ra­ció de l’ex­po­si­ció de qua­dres Cul­tu­rar­te. L’ac­te va có­rrer a cà­rrec de l’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos i del pre­si­dent de l’as­so­cia­ció Cul­tu­rar­te, Jo­sé Bau­tis­ta, que van des­ta­car la im­por­tàn­cia d’ex­po­si­cions com aques­tes per po­sar en va­lor l’art i la cultura. La ga­le­ria ro­man­drà a la Sa­la de la To­rre fins el pro­per 28 de no­vem­bre. L’As­so­cia­ció Cul­tu­rar­te és l’en­ca­rre­ga­da d’apro­par aques­ta mos­tra d’art i cultura a la lo­ca­li­tat. Prop de 50 obres con­for­men l’ex­po­si­ció cons­truï­da per una vin­te­na d’ar­tis­tes de l’as­so­cia­ció com Ge­rar­do Stü­bing, Teresa Ramírez, Pe­pe Ivars o Mer­ce­des Ba­la­guer, en­tre al­tres. Prè­via a la inau­gu­ra­ció, va tin­dre lloc una ter­tú­lia al vol­tant d’art i cultura a la Sa­la de la Xi­me­neia a les 18:30 ho­res. Els par­ti­ci­pants al dià­leg van ser el pro­fes­sor de Cultura Au­dio­vi­sual i pin­tor; Je­sús Ma­nuel Mo­reno, el pro­fes­sor i pin­tor; Pe­pe Ivars, els ar­tis­tes plàs­tics; Adrián Mom- par­ler i Hèc­tor Dols, com l’ar­tis­ta plàs­tic i Pre­si­dent de Cul­tu­rar­te; Jo­sé Bau­tis­ta que va es­tar l’en­ca­rre­gat de mo­de­rar la xe­rra­da. Cul­tu­rar­te és una as­so­cia­ció que es de­di­ca a apro­par l’art i la cultura al pú­blic mit­ja­nçant ter­tú­lies, ex­po­si­cions, en­tre­vis­tes i cur­sos. La ins­ti­tu­ció, que ha or­ga­nit­zat con­ver­ses du­rant els úl­tims 8 anys, dis­po­sa d’un pro­jec­te ra­dio­fò­nic Rà­dio Cul­tu­rar­te on en­tre­vis­ten a per­so­nat­ges de la cultura i or­ga­nit­zen pro­gra­mes en di­rec­te amb con­vi­dats. L’Ajuntament d’Ala­quàs, com­pro­mès amb la cultura, pre­tén acos­tar amb aques­ta me­na d’ac­ti­vi­tats gra­tuï­tes i di­dàc­ti­ques l’art a tots els ciu­ta­dans i ciu­ta­da­nes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.