Ala­quàs se su­ma a la mar­xa es­ta­tal con­tra les vio­lèn­cies mas­clis­tes

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Veïns i veï­nes, col·lec­tius lo­cals i en­ti­tats es van su­mar el pas­sat di­me­cres 28 d'oc­tu­bre a l’ac­ti­vi­tat cen­tral or­ga­nit­za­da per l’as­so­cia­ció de do­nes Li­lith d’Ala­quàs per tal de su­mar-se a la Mar­xa Es­ta­tal con­tra les Vio- lèn­cies Mas­clis­tes del 7 de no­vem­bre. La por­ta de l’Ajuntament d’Ala­quàs va ser l’es­ce­na­ri per a la realit­za­ció d’una fo­to­gra­fia con­jun­ta que ser­vi­rà per ad­he­rir-se a aques­ta ini­cia­ti­va a ni­vell es­ta­tal. En l’ac­te va es­tar pre­sent l’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos. Aques­ta ac­ti­vi­tat se su­ma a les di­ver­ses ac­cions pro­mo­gu­des tant per l’Ajuntament d’Ala­quàs com per les as­so­cia­cions de do­nes del mu­ni­ci­pi per tal de ma­ni­fes­tar la seua re­pul­sa i con­dem­na a qual­se­vol ac­te de vio­lèn­cia de gè­ne­re.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.