Ala­quàs pu­bli­ca les ba­ses per a les be­ques de trans­port per a es­tu­diants

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

L’Ajuntament d’Ala­quàs ha po­sat en mar­xa un any més les Be­ques de Trans­port per a Es­tu­diants. Es trac­ta d’unes aju­des es­pe­cí­fi­ques de mobilitat des­ti­na­des a col·la­bo­rar amb les des­pe­ses del trans­port ge­ne­ra­des per als es­tu­diants d’Ala­quàs que dià­ria­ment es des­pla­cen als seus llocs d’es­tu­di. Aques­ta ini­cia­ti­va for­ma part d’una po­lí­ti­ca edu­ca­ti­va ac­ti­va po­sa­da en mar­xa per l’Ajuntament d’Ala­quàs per tal de ga­ran­tir el dret de tot l’alum­nat a cur­sar es­tu­dis, tot i fo­men­tant una educació pú­bli­ca i de qua­li­tat. Les aju­des es­tan des­ti­na­des a tots els veïns i veï­nes em­pa­dro­nats a Ala­quàs que realit­zen es­tu­dis re­glats uni­ver­si­ta­ris, bat­xi­ller, ci­cles for­ma­tius de grau mit­jà i su­pe­rior i de FPB, du­rant el curs aca­dè­mic 2015/2016 en qual­se­vol uni­ver­si­tat o cen­tre sos­tin­gut amb fons pú­blics fo­ra de la po­bla­ció d’Ala­quàs. La dis­tàn­cia del do­mi­ci­li fa­mi­liar del sol·li­ci­tant al cen­tre d’es­tu­dis ha de ser su­pe­rior a 6 qui­lò­me­tres. Per a po­der be­ne­fi­ciar-se d’aques­tes be­ques, l’Ajuntament d’Ala­quàs ha es­ta­blert, se­gons les ba­ses de la con­vo­ca­tò­ria, uns lí­mits de ren­da se­gons la uni­tat fa­mi­liar del sol·li­ci­tant en l’exer­ci­ci fis­cal de 2014, que no po­dran ser su­per­ats. Les ba­ses po­den con­sul­tar­se a la pà­gi­na web de l’Ajuntament d’Ala­quàs www.ala­quas.org. Les sol·li­ci­tuds hau­ran de pre­sen­tar-se en el re­gis­tre de l’Ajun­ta­men d’Ala­quàs de di­lluns a di­ven­dres de 9 a 14 ho­res i els di­lluns de 16 a 18 ho­res. El ter­mi­ni de pre­sen­ta­ció de sol·li­ci­tuds fi­na­lit­za el 12 de desem­bre. Les llis­tes pro­vi­sio­nals de sol·li­ci­tuds ad­me­ses i no ad­me­ses s’ex­po­sa­ran el 14 de ge­ner i el ter­mi­ni per a es­me­nar de­fi­cièn­cies se­rà del 14 al 27 de ge­ner, tots dos in­clo­sos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.