Fa­lle­res ma­jors d'Ala­quàs 2016

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Ala­quàs ja té ofi­cial­ment Fa­lle­res Ma­jors per al 2016. L’Au­di­to­ri Nou va aco­llir el dis­sab­te 24 d’oc­tu­bre l’ac­te de Pre­sen­ta­ció de les Fa­lle­res Ma­jors. Am­pa­ro Zo­me­ño Ro­se­lló i Pau­la Tor­mos Tá­rre­ga van ser pre­sen­ta­des i exal­ta­des pú­bli­ca­ment com a les mà­xi­mes re­pre­sen­tants de les Fa­lles d’Ala­quàs en un ac­te mul­ti­tu­di­na­ri on es va do­nar ci­ta to­ta la so­cie­tat fa­lle­ra de la ciu­tat i en el que va es­tar pre­sent la re­cen pro­cla­ma­da la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til de Va­lèn­cia, So­fia So­ler. L’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos, va ser l’en­ca­rre­ga­da d’im­po­sar la ban­da ai­xí com la Joia que les acre­di­ta com a mà­xi­mes re­pre­sen­tants fa­lle­res. Tam­bé va di­ri­gir unes pa­ra­ules per do­nar­les la ben­vin­gu­da al nou cà­rrec de res­pon­sa­bi­li­tat que ocu­pen. Com a man­te­ni­dor de l’ac­te va es­tar el Re­gi­dor de Fes­tes, Ós­car Gar­cía Me­ren­ciano, qui va ofe­rir a les mà­xi­mes re­pre­sen­tants un emo­tiu i per­so­na­lit­zat dis­curs. Les seues pa­ra­ules van emo­cio­nar tant a les re­pre­sen­tants fa­lle­res com al pú­blic asis­tent. L’ac­te va co­me­nçar amb l’en­tra­da ofi­cial de la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til de Va­lèn­cia, So­fía So­ler i la sa­lu­ta­ció de les Fa­lle­res Ma­jors d’Ala­quàs del 2015, Ro­sa Cor­tés Es­cu­de­ros i Car­la Isern Sáez. A con­ti­nua­ció va tin­dre lloc la des­fi­la­da de les Corts d’Ho­nor que en­guany acom­pan­ya­ran les Fa­lle­res Ma­jors d’Ala­quàs. Candela Se­de­ño Sánchez, Lu­cía Mar­tí­nez Mar­tí­nez, Ju­lia Tie­rra­se­ca Ga­lán i Elena Pé­rez Ribes for­men la Cort d’Ho­nor In­fan­til. La Cort d’Ho­nor Ma­jor la for­ma­ran MªJo­sé Me­di­na Pas­cual, Es­te­fa­nía Sánchez Sánchez, Je­ni­fer San­tia­go Sánchez, Montse Ca­sas Mar­tín, MªJo­sé Pas­cual Cos­me, Va­ne­sa Pa­rrón Mar­tí­nez, Eva Fe­rrer Cam­pos i Nuria Con­de Pa­rra. Des­prés de la des­fi­la­da de les Corts d’Ho­nor es va re­bre a l’es­ce­na­ri a les Fa­lle­res Ma­jors d’Ala­quàs, que van pu­jar acom­pan­ya­des de l’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs i Pre­si­den­ta Na­ta de Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos i del Pre­si­dent Exe- cu­tiu de Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra, Fer­mín Mar­tí­nez Mo­reno. A con­ti­nua­ció van co­me­nçar les fe­li­ci­ta­cions. En pri­mer lloc van des­fi­lar tots els com­po­nents de Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra ai­xí com les Fa­lle­res Ma­jors d’Ala­quàs del 2015. Des­prés ho van fer di­fe­rents col·lec­tius d’Ala­quàs: el Cen­tre Cul­tu­ral An­da­lús, el Cen­tre Cul­tu­ral Ex­tre­meny i la Unió Mu­si­cal d’Ala­quàs. Com a Jun­tes Lo­cals Fa­lle­res van es­tar pre­sents Al­daia, Bun­yol, Se­da­ví, Be­na­gua­sil, To­rrent, Villanueva de Cas­te­lló, Pai­por­ta, To­rís, Al­fa­far i Be­ne­tús­ser. A con­ti­nua­ció van des­fi­lar les co­mis­sions fa­lle­res d’Ala­quàs. L’úl­ti­ma en des­fi­lar va ser la Fa­lle­ra Ma­jor de Va­lèn­cia, So­fía So­ler, que va ro­man­dre a l’es­ce­na­ri junt amb les Fa­lle­res Ma­jors men­tre es va in­ter­pre­tar l’Him­ne re­gio­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.