Se­go­na edi­ció de “Som mu­sics som va­len­cians”

Nou Horta (Oest) - - Aldaia - RE­DAC­CIÓN

L'es­pec­ta­cle, or­ga­nit­zat per l’Or­feó d’Al­daia i di­ri­git per Fran­cesc Valldecabres, va tin­dre lloc el diu­men­ge 18 d'oc­tu­bre a les 18:30 ho­res en el TA­MA amb la par­ti­ci­pa­ció d’agru­pa­cions mu­si­cals lo­cals i la col·la­bo­ra­ció es­pe­cial de Pau Ala­ba­jos. Al­daia va aco­llir l'es­pec­ta­cle “Som mú­sics, som va­len­cians” dins dels ac­tes pre­vis­tos per l’Ajuntament d’Al­daia per a com­me­mo­rar la fes­ti­vi­tat de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. Per se­gon any, el Or­feó va ser l’en­ca­rre­gat d’or­ga­nit­zar es­te es­de­ve­ni­ment en el qual par­ti­ci­pa­ren més de 200 per­so­nes, i van tin­dre ca­bu­da les en­ti­tats de mú­si­ca del mu­ni­ci­pi, a més de l'ac­tor al­daie­ro Ju­li Dis­la, el mú­sic Eduard Na­va­rro, el can­taor To­ni Guzmán, la co­lla Brials, la so­lis­ta Sa­ray Gar­cía i el pia­nis­ta Fer­nan­do Ta­ber­ner, el com­po­si­tor Antonio An­drés i el pe­rio­dis­ta i poe­ta Hèc­tor Se­rra en­tre d’al­tres, a més de la pe­rio­dis­ta Clara Cas­te­lló. Du­rant l'es­pec­ta­cle s'al­ter­na­ren les ac­tua­cions de les ban­des i els cors, a més dels grups de cant d’es­til, ball va­len­cià i ta­bal i do­lçai­na i la mui­xe­ran­ga. En un ambient reivin­di­ca­tiu en de­fen­sa del va­len­cià i de la cultura i les tra­di­cions prò­pies que con­for­men la iden­ti­tat com a po­ble dels al­daie­ros i va­len­cians. Du­rant di­ver­sos dies el mu­ni­ci­pi va es­tar de ce­le­bra­ció, i Al­daia va mos­trar la mar­ca més ca­rac­te­rís­ti­ca i trans­ver­sal dels va­len­cians, amb la cultura i la his­tò­ria se­ran com a pro­ta­go­nis­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.