L'Ajuntament de Ma­ni­ses anun­cia un pla d'ad­qui­si­ció de ca­ses per crear un Parc Mu­ni­ci­pal de Vi­ven­des Pu­bli­ques

Nou Horta (Oest) - - Manises - RE­DAC­CIÓN

L'Ajuntament de Ma­ni­ses, a tra­vés de la re­gi­do­ria de Vi­ven­da ini­cia un pla d'ad­qui­si­ció de vi­ven­des per a la crea­ció d'un Parc Mu­ni­ci­pal de Vi­ven­des Pú­bli­ques en llo­guer, al ser­vei de les fa­mí­lies sen­se llar del nos­tre mu­ni­ci­pi. Des­prés del lliu­ra­ment de les 3 pro­pie­tats pú­bli­ques exis­tents en la lo­ca­li­tat (pro­pie­tat de l'En­ti­tat d'In­fra­es­truc­tu­res de la Ge­ne­ra­li­tat -EIGE-) a tres fa­mí­lies amb ne­ces­si­tat ha­bi­ta­cio­nal. El re­gi­dor de Vi­ven­da, Ma­nuel Gu­tié­rrez, va pre­sen­tar a la Ge­ne­ra­li­tat a tra­vés de l'EIGE la seua pro­pos­ta per a l'ad­qui­si­ció de pro­pie­tats “són desenes de fa­mí­lies les que a Ma­ni­ses no te­nen ha­bi­tat­ge per la fal­ta de re­cur­sos eco­nò­mics, al­gu­na co­sa que per al nou equip de go­vern és to­tal­ment inac­cep­ta­ble, per ai­xò anem a co­me­nçar a com­prar ha­bi­tat­ges as­se­qui­bles i ade­qua- des per a la crea­ció d'un parc mu­ni­ci­pal de vi­ven­des en rè­gim de llo­guer so­cial per a aque­lles per­so­nes o fa­mí­lies que no tin­guen la pos­si­bi­li­tat d'ac­ce­dir a un ha­bi­tat­ge en llo­guer a preu de mer­cat”. Per aquest mo­tiu, el re­gi­dor anun­cia que es va a des­ti­nar ja una par­ti­da es­pe­cí­fi­ca al pres­su­post de 2016 que en­ca­ra cal con­cre­tar per la di­fí­cil si­tua­ció eco­nò­mi­ca del con­sis­to­ri. “És l'ini­ci d'un ca­mí que no se­rà fà­cil, pe­rò l'ob­jec­tiu és molt clar, cap per­so­na sen­se ca­sa a Ma­ni­ses per fal­ta de re­cur­sos eco­nò­mics” sen­tèn­cia Ma­nuel Gu­tié­rrez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.