La re­gi­do­ra de Mer­cats de Ma­ni­ses es reuneix amb els ve­ne­dors am­bu­lants

Nou Horta (Oest) - - Manises - RE­DAC­CIÓN

L'Ajuntament de Ma­ni­ses i els ti­tu­lars dels llocs de ven­da dels mer­cats que se ce­le­bren a Ma­ni­ses, di­lluns i di­me­cres, es van re­unir a mi­tad d'oc­tu­bre per tal de co­néi­xer a la no­va re­gi­do­ra de mer­cats, Dª Ire­ne Camps So­riano. Els ve­ne­dors van po­der ex­po­sar les seues in­quie­tuds i pro­ble­mes, ai­xí com apor­tar iniciatives i pro­pos­tes per a la mi­llo­ra dels mer­cats am­bu­lants. Els as­sis­tents van tras­lla­dar a la Re­gi­do­ria de Mer­cats els múl­ti­ples pro­ble­mes als quals s'han d'en­fron­tar, a cau­sa de la di­fí­cil si­tua­ció eco­nò­mi­ca que es­tà vi­vint Espanya ac- tual­ment i van pro­po­sar al­guns can­vis so­bre el fun­cio­na­ment d'aquests mer­cats, com les ho­res de cà­rre­ga i des­cà­rre­ga, l'as­sig­na­ció de llocs o la reor­de­na­ció de les pa­ra­des del mer­cat dels Fil­tres. D'al­tra ban­da, i vis­ta la in­quie­tud dels co­mer­ciants a co­néi­xer l'Or­de­na­nça de Ven­da No Se­den­tà­ria, la de­le­ga­da de mer­cats, es va com­pro­me­tre a or­ga­nit­zar un curs de for­ma­ció di­ri­git a tots els ve­ne­dors, on se'ls for­ma­ria de tot el re­gu­lat en aques­ta or­de­na­nça. Du­rant aques­ta reunió, els res­pon­sa­bles mu­ni­ci­pals van fer lliu­ra­ment del car­net d'acre­di­ta­ció d'iden­ti­fi­ca­ció del co­mer­ciant, que hau­ran de te­nir ex­po­sat de for­ma vi­si­ble al pú­blic, i que en­tre al­tres da­des, hau­ran d'in­di­car una adreça fí­si­ca per a la re­cep­ció de les pos­si­bles re­cla­ma­cions de­ri­va­des de l'exer­ci­ci de l'ac­ti­vi­tat i d'aques­ta for­ma re­fo­rçar la con­fia­nça, pro­xi­mi­tat i el trac­te per­so­nal que ofe­rei­xen als seus clients.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.