Ga­na­do­res del con­cur­so pa­ra ele­gir le­ma de la Bi­blio­te­ca de Mislata

Nou Horta (Oest) - - Mislata - RE­DAC­CIÓN

"La Bi­blio­te­ca és un món de fe­li­ci­tat on tots els ca­mins són de som­nis" se­rá el le­ma de la Bi­blio­te­ca de Mislata du­ran­te el pró­xi­mo año. Sus au­to­res son los alum­nos y alum­nas de 4ºA del co­le­gio pú­bli­co Ama­deo Tor­ta­ja­da, que han si­do los ga­na­do­res del con­cur­so que con­vo­ca el Ayun­ta­mien­to de Mislata con mo­ti­vo de la ce­le­bra­ción del Día de la Bi­blio­te­ca (24 de oc­tu­bre). El es­lo­gan va es­cri­to so­bre un di­bu­jo que han pin­ta­do los pro- pios es­co­la­res, don­de las le­tras re­co­rren el lar­go ca­mino ha­cia la fe­li­ci­dad que pa­ra ellos su­po­nen la Bi­blio­te­ca. El pre­mio por ha­ber ga­na­do el con­cur­so con­sis­ti­rá en un lo­te de li­bros pa­ra to­da la cla­se y el or­gu­llo de ver pu­bli­ca­do su di­bu­jo y su fra­se en la Bi­blio­te­ca de Mislata du­ran­te to­do un año. El con­cur­so se con­vo­ca a tra­vés de los tu­to­res de 4º de Pri­ma­ria de to­dos los co­le­gios de Mislata y pue­den par­ti­ci­par tan­to de ma­ne­ra in­di­vi­dual co­mo en gru­po, con to­da la cla­se. La idea es que los es­co­la­res ex­pre­sen en una fra­se qué es pa­ra ellos la Bi­blio­te­ca, qué ser­vi­cios ofre­ce o qué pue­den ha­cer o des­cu­brir allí. Es­ta es la pri­me­ra vez que los alum­nos del Ama­deo Tor­ta­ja­da ganan el con­cur­so pa­ra ele­gir el le­ma de la Bi­blio­te­ca. De he­cho, en to­das las edi­cio­nes del cer­ta­men siem­pre ha ga­na­do un co­le­gio dis­tin­to. El pre­mio se en­tre­ga­rá en di­ciem­bre, en la tra­di­cio­nal fies­ta de Na­vi­dad que ca­da año or­ga­ni­za la Bi­blio­te­ca de Mislata.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.