L'As­so­cia­ció de Co­mer­ciants de Quart de Po­blet i Cai­xa Po­pu­lar s'uni­xen

Nou Horta (Oest) - - Mislata - RE­DAC­CIÓN

L'As­so­cia­ció de Co­mer­ciants de Quart de Po­blet (ACQ) i Cai­xa Po­pu­lar han es­ta­blit un acord de col·la­bo­ra­ció per a im­pul­sar el de­sen­vo­lu­pa­ment del co­me­rç lo­cal. Les dos en­ti­tats par­ti­ci­pen de les ma­tei­xes in­quie­tuds per mi­llo­rar l'ac­tua­ció co­mer­cial que ge­ne­re ri­que­sa, di­na­mis­me co­mer­cial i llocs de tre­ball a Quart de Po­blet. Amb la sig­na­tu­ra d’es­te con­ve­ni, Cai­xa Po­pu­lar po­sa a la dis­po- si­ció dels co­me­rços as­so­ciats a ACQ un prés­tec amb con­di­cions es­pe­cials per a aquells co­mer­ciant o autònoms que tin­guen pre­vist re­for­mar o mo­di­fi­car el ne­go­cio. La coope­ra­ti­va de crè­dit tam­bé im­pul­sa­rà la Tar­ge­ta de Com­pra Lo­cal, un ins­tru­ment de pa­ga­ment pro­pi que mi­llo­ra­rà la com­pe­ti­ti­vi­tat dels co­mer­ciants de la po­bla­ció en­front de les grans su­per­fí­cies, al­ho­ra que fo­men­ta­rà les com­pres. Atès que li per­met al ti­tu­lar pa- gar les seues com­pres en sis me­sos sen­se in­ter­es­sos o la pos­si­bi­li­tat de fi­na­nçar-les a més temps. Es­ta Tar­ge­ta, que pot sol·li­ci­tar­se de for­ma gra­tuï­ta en les ofi­ci­nes de l'en­ti­tat, ja es­tà im­plan­ta­da en mol­tes de les lo­ca­li­tats en què s’ubi­ca Cai­xa Po­pu­lar. El pre­si­dent de l'as­so­cia­ció, Juan Antonio Bo­rre­go, i els di­rec­tors de les ofi­ci­nes de Cai­xa Po­pu­lar a Quart de Po­blet, Juan Ga­llur i Fran­cis­ca Na­va­rro, van for­ma­lit­zar la sig­na­tu­ra de l'acord.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.