Xi­ri­ve­lla dó­na la ben­vin­gu­da a la 22a Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - Dia­na Gi­meno

A les 12:30 del di­lluns, va tin­dre lloc al Tea­tre Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal de Xi­ri­ve­lla la pre­sen­ta­ció de la 22a Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos per do­nar un poc d'ale­gria al dia tan plu­jós que va ha­ver. L'ac­te va es­tar pre­si­dit per San Fran, di­rec­tor de la mos­tra, l'al­cal­de de la po­bla­ció, Mi­chel Mon­ta­ner, i la re­gi­do­ra de cultura Am­pa­ro Ca­rras­co, acom­pan­yats per l'hu­mo­ris­ta i cò­mic va­len­cià Xavi Cas­ti­llo i la com­pan­yia de tea­tre Huit Tea­tre, amb la pre­sèn­cia de les clowns Mina i Ze­ta, les quals han si­gut les en­ca­rre­ga­des de do­nar la ben­vin­gu­da a la Mos­tre­ta de Pa­llas­sos. La pre­sen­ta­ció va du­rar una ho­ra apro­xi­ma­da­ment, on ca­da un dels mem­bres de la tau­la van pro­nun­ciar unes pa­ra­ules so­bre la Mos­tra i les ac­ti­vi­tats que es van a realit­zar des del di­lluns ma­teix (2 d'oc­tu­bre) fins als 15 de no­vem­bre; un ac­te fa­mi­liar i sim­pà­tic on el pú­blic va po­der sol­tar més d'una ria­lla amb les in­ter­ven­cions de Xavi Cas­ti­llo i de Mina i Ze­ta. Tal com Mon­ta­ner va sen­ya­lar, "s'ha de reivin­di­car el riu­re, ser ca­paços de riu­re'ns de no­sal­tres ma­tei­xa", i és per ai­xò que la Mos­tra, de­cla­ra­da Fes­ta d'In­te­rés Tu­rís­tic Pro­vin­cial a la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na, du­rà a ter­me una gran quan­ti­tat d'ac­ti­vi­tats, fun­cions i es­pec­ta­cles per a tots els pú­blics. "El més im­por­tant d'aques­ta Mos­tra de Pa­llas­sos és que els ma­tei­xos ciu­ta­dans es fan par­tí­cips d'açò, ja que no te­nim cap ti­pus de res­tric­cions, ens di­ri­gim a tot el món que vul­ga par­ti­ci­par amb no­sal­tres", va apun­tar San Fran, di­rec­tor de la Mos­tra. A con­ti­nua­ció, els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció que van acu­dir a la pre­sen­ta­ció (en­tre ells des­ta­car la pre­sèn­cia de Nou Hor­ta) van po­der realit­zar una sè­rie de pre­gun­tes al res­pec­te. L'al­cal­de va vo­ler des­ta­car el fet que la Mos­tra, amb un preu d'en­tra­da d'uns 20 eu­ros apro­xi­ma­da­ment, to­tes les fa­mí­lies po­den apro­par-se a gau­dir dels es­pec­ta­cles, mal­grat a què es­tem acos­tu­mats al fet que el preu d'aquest ti­pus d'ac­ti­vi­tats so­len ser su­periors. Res­pec­te al pres­su­post de la Mos­tra, han re­but una sè­rie de sub­ven­cions per part de la Dipu­tació de Va­lèn­cia i de la Con­se­lle­ria de Cultura, una quan­ti­tat fi­xa­da du­rant el go­vern an­te­rior que s'ha po­gut su­pe­rar grà­cies a aques­tes i al go­vern ac­tual, co­sa que fa­rà re­cu­pe­rar i aug­men­tar de nou l'es­ta­bi­li­tat i gran èxit de la Mos­tra, tal com va sen­ya­lar San Fran. Per una al­tra part, l'hu­mo­ris­ta Xavi Cas­ti­llo va vo­ler do­nar les grà­cies per com­ptar amb la seua pre­sèn­cia i par­ti­ci­pa­ció en l'ac­te (ja que par­ti­ci­pa­rà amb la seua fun­ció 'Ve­riueu-ho'): "Vo­lem que la gent es ri­ga, vi­vim uns mo­ments molt de­li­cats"; "el món del clown és un món molt am­pli i a la Mos­tra ai­xò es pot com­pro­var". Fi­nal­ment, van do­nar a co­néi­xer la col·la­bo­ra­ció junt amb la PTV Clown que re­cap­ta di­ners per a la ONG Pa­ya­sos Hos­pi­tal, el ta­ller de Clown­fe­ren­cia que es du a ter­me en els cen­tres es­co­lars i ins­ti­tuts als alum­nes per a in­for­mar so­bre la vio­lèn­cia de gè­ne­re, i el grup de l'Es­co­la de Pa­llas­sos que per­tany a la Ca­sa de la Do­na, 'Los hi­jos de Au­gus­to'. Du­rant dues set­ma­nes, Xi­ri­ve­lla s'om­pli­rà d'es­pec­ta­cles per a tots els pú­blics i so­bre­tot, d'una gran quan­ti­tat de ria­lles que om­pli­ran els ros­tres de tot aquell que par­ti­ci­pe en ella.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.