Pri­mer pas per a re­mu­ni­ci­pa­lit­zar el ser­vei d'ai­gües

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

El Ple Or­di­na­ri del mes d'oc­tu­bre de l'Ajuntament de Xi­ri­ve­lla ha apro­vat sol·li­ci­tar es­tar dins de la Co­mis­sió Mix­ta d'AE­NA que té ca­pa­ci­tat per a de­ci­dir as­pec­tes so­bre el so­roll de l'ae­ro­port de Ma­ni­ses. D'es­ta ma­ne­ra es po­drien trac­tar te­mes im­por­tants com ara l'am­plia­ció de l'em­prem­ta acús­ti­ca i el pla d'aï­lla­ment de vi­ven­des i col·le­gis, com ara el Rei en Jau­me. Se­gons el re­gi­dor de Me­di Ambient i Sos­te­ni­bi­li­tat, Bo­ro Mon­troy, "amb es­te acord ple­na­ri, que hau­ríem desit­jat que ha­gue­ra si­gut unà­ni­me, vo­lem im­pul­sar la nos­tra par­ti­ci­pa­ció en la Co­mis­sió ja que Xi­ri­ve­lla és el mu­ni­ci­pi més afec­tat pel so­roll dels avions. Pro­va d'ai­xò es que prop del 80 per cent de les vi­ven­des amb dret d'in­clu­sió al Pla d'Aï­lla­ment Acús­tic es­tan dins el nu­cli ur­bà de Xi­ri­ve­lla". La pro­pos­ta ha ti­rat en­da­vant amb els vots a fa­vor dels par­tits que for­men go­vern (PSPV, Com­pro­mís i Sí Se Pue­de), més els re­gi­dors i re­gi­do­res del PP. L'únic re­gi­dor d'EUPV s'ha abs­tin­gut. La Co­mis­sió és un òr­gan in­ter­mi­nis­te­rial on la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na de­sig­na tres mem­bres, al­menys un d'ells ha de re­pre­sen­tar als ajun­ta­ments in­clo­sos dins de l'àm­bit de ser­vi­tuds acús­ti­ques. Ac­tual­ment for­men part de la co- mis­sió les con­se­lle­ries d'In­fra­es­truc­tu­res i Me­di Ambient i l'Ajuntament de Ma­ni­ses. Un ve­ga­da més, la re­mu­ni­ci­pa­lit­za­ció del ser­vei de l'ai­gua ha es­tat pre­sent al ple mu­ni­ci­pal. En es­te cas, s'ha apro­vat la crea­ció d'una co­mis­sió tèc­ni­ca per a re­cu­pe­rar la ges­tió de les ai­gües amb el su­port dels par­tits que for­men go­vern i EUPV, men­tre que el PP s'ha abs­tin­gut. El ple del mes d'oc­tu­bre tam­bé ha apro­vat, en es­te cas per una­ni­mi­tat, l'anome­na­da De­cla­ra­ció de Xi­ri­ve­lla, on 12 mu­ni­ci­pis afec­tats s'han unit per a re­cla­mar la mo­der­nit­za­ció de la lí­nia de Ro­da­lia de REN­FE C3. A més, el ple ha apro­vat per ma­jo­ria la moció de Sí Se Pue­de per a re­but­jar la realit­za­ció d'exer­ci­cis mi­li­tars de l'OTAN al nos­tre te­rri­to­ri. El PSPV es va abs­tin­dre. El PP s'ha ab­sen­tar del de­bat i vo­ta­ció de la moció en sen­yal de pro­tes­ta per­què no ha­vien re­but la moció amb su­fi­cient an­te­la­ció per a es­tu­diar-la a cau­sa d'un error ad­mi­nis­tra­tiu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.