Unit el Con­sell Es­co­lar Mu­ni­ci­pal de Xi­ri­ve­lla per l'ade­qua­ció de l'IES Ra­mon Mun­ta­ner

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

Fa­mí­lies, do­cents i l'Ajuntament de Xi­ri­ve­lla fan pin­ya per a re­cla­mar l'ini­ci de les obres de re­mo­de­la­ció de l'Ins­ti­tut Ra­mon Mun­ta­ner de la lo­ca­li­tat. El Con­sell Es­co­lar Mu­ni­ci­pal de Xi­ri­ve­lla, reunit el di­lluns 19 d’oc­tu­bre, ha apro­vat per una­ni­mi­tat de­ma­nar a la Con­se­lle­ria d'Educació que as­su­mis­ca els so­bre­cos­tos de la re­vi­sió del pro­jec­te d'obra. L'ade­qua­ció del cen­tre es­tà pa­ra­lit­za­da per­què el pro­jec­te ini­cial no con­tem­pla­va la vi­ven­da del con­ser­ge, a pe­sar que la plaça de fun­cio­na­ri va vin­cu­la­da al dret a ha­bi­tat­ge. En la re­vi­sió de pro­jec­te tam­bé s'ha de­tec­tat cle­vills i des­per­fec­tes. En con­junt, su­men un so­bre­cost de 167.000 eu­ros. A més, s'es­tà a l'es­pe­ra que la Co­mis­sió Te­rri­to­rial d'Urbanisme apro­ve el can­vi de pla­ne­ja­ment de sol de pri­mà­ria a se­cun­dà­ria. tam­bé s'ha apro­vat per una­ni­mi­tat con­vo­car la Co­mis­sió de Se­gui­ment dels IES per a es­tu­diar pos­si­bles mo­bi­lit­za­cions al ca­rrer. Du­rant la tro­ba­da, la re­gi­do­ra d'Educació, En­car­na Mar­tí, ha ex­pli­cat que es té el com­pro­mís de la Con­se­lle­ria de fer les obres pres­su­pos­ta­des en 4.800.000 eu­ros, pe­rò res­pec­te als so­bre­cos­tos afir­ma que “en­te­nem que és una com­pe­tèn­cia au­to­nò­mi­ca i deu ser la Con­se­lle­ria qui in­clo­ga les mo­di­fi­ca­cions en les pli­ques i es faça cà­rrec de tot el pro­jec­te”. L'al­cal­de Mi­chel Mon­ta­ner ha sol·li­ci­tat una en­tre­vis­ta amb el con­se­ller d'Educació, Vi­cent Mar­zà, per in­ten­tar so­lu­cio­nar el que con­si­de­ra un nou em­pas­tre de l'èpo­ca d'En­ri­que Or­tí. “Xi­ri­ve­lla s'ha que­dat sen­se au­di­to­ri, té l'es­co­le­ta pa­ra­da i ara te­nim un pro­jec­te de re­for­ma d'ins­ti­tut que hem de mo­di­fi­car. De to­tes ma­ne­res, l'Ajuntament fa­rà tot el ne­ces­sa­ri per a con­ver­tir en reali­tat la re­for­ma del Ra­mon Mun­ta­ner, sen­se re­nun­ciar a la cons­truc­ció un nou ins­ti­tut”, ha ex­pli­cat l'al­cal­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.