'Va­lèn­cia, te­rra i mar' im­pul­sa­rà el tu­ris­me a Ala­quàs

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

La dipu­tada de Tu­ris­me, Pi­lar Mon­cho, va re­bre a l'Al­cal­des­sa d'Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía, per tal d’ana­lit­zar les lí­nies de col·la­bo­ra­ció en ma­tè­ria de pro­mo­ció de l'ofer­ta tu­rís­ti­ca de la seua lo­ca­li­tat i es­ta­blir un pla de tre­ball con­junt. L’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs va pro- po­sar a la dipu­tada di­fe­rents te­mes d'in­te­rès per a po­ten­ciar les pos­si­bi­li­tats tu­rís­ti­ques del mu­ni­ci­pi de l'Hor­ta. La pri­me­ra edil va po­sar so­bre la tau­la la com­ple­ta ofer­ta d'Ala­quàs que “com­pta amb un im­por­tant pa­tri­mo­ni re­pre­sen­tat so­bre­tot pel Cas­tell, de­cla­rat Bé d'In­te­rès Cul­tu­ral, una sa­bo­ro­sa gas­tro­no­mia que uneix qua­li­tat i in­no­va­ció i una ofer­ta cul­tu­ral i mu­si­cal du­rant tot l'any”. El­vi­ra Gar­cía Cam­pos va po­sar de re­lleu que “el tu­ris­me és un mo­tor eco­nò­mic ex­cep­cio­nal­ment ren­ta­ble que apor­ta a la re­gió ri­que­sa col·lec­ti­va i llocs de tre­ball” i que l’Ajuntament d’Ala­quàs con­ti­nua­rà tre­ba­llant “per con- fec­cio­nar un pla de pro­mo­ció de tu­ris­me a Ala­quàs a llarg ter­mi­ni que co­men­ce a ser efi­cient eco­nò­mi­ca­ment per a la po­bla­ció, apos­tant per un tu­ris­me de qua­li­tat que tin­ga en el pa­tri­mo­ni lo­cal i en la gas­tro­no­mia els seus ei­xos prin­ci­pals, sen­se obli­dar la cul­tu­ra po­pu­lar, fes­tes i ce­le­bra­cions col·lec­ti­ves”. Per la seua ban­da, la dipu­tada Mon­cho va mos­trar el seu su­port a l'Ajuntament d'Ala­quàs per a “pro­mo­cio­nar la seua ofer­ta tu­rís­ti­ca glo­bal i ai­xí, con­tri­buir al desen­vo­lu­pa­ment del mu­ni­ci­pi” i li ha ex­pli­cat la pos­si­bi­li­tat d'aco­llir-se a les “no­ves lí­nies de sub­ven­cions tu­rís­ti­ques que es­tem pre­pa­rant per al prò­xim any”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.