Al­cal­de­sa d'Ala­quàs: “Con­ti­nua­rem reivin­di­cant i tre­ba­llant per l'arri­ba­da del tren”

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

L’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos, va ma­ni­fes­tar que “con­ti­nua­rà reivin­di­cant i tre­ba­llant per as­se­gu­rar l’arri­ba­da del tren de ro­da­lia C-3 al cen­tre de Va­lèn­cia i per ga­ran­tir als veïns i veï­nes un trans­port pú­blic de qua­li­tat”. Aques­tes de­cla­ra­cions van es­tar realit­za­des des­prés de la reunió man­tin­gu­da en­tre els al­cal­des dels mu­ni­ci­pis sig­nants de la “De­cla­ra­ció de Xi­ri­ve­lla” i el Se­cre­ta­ri d’Es­tat d’In­fra­es­truc­tu­res, Ju­lio Gó­mez-Po­mar, qui va as­se­gu­rar que no hi ha una da­ta con­cre­ta per a l'arri­ba­da del tren de ro­da­lia C-3 a l'Es­ta­ció del Nord, mal­grat l'anun­ci fet al se­tem­bre per part d'ADIF. "No ens po­dem com­pro­me­tre a cap da­ta. Arri­ba­rà, pe­rò no sa­bem si d'ací a un o dos o tres me­sos", va afir­mar Gó­mez-Po­mar. A la reunió tam­bé va as­sis­tir el se­cre­ta­ri ge­ne­ral de trans­port, el de­le­gat del Go­vern i el pre­si­dent de la Man­co­mu­ni­tat de l'Hor­ta Sud. Els res­pon­sa­bles dels mu­ni­ci­pis van re­cla­mar que es res­ta­bleix­quen les ma­tei­xes fre­qüèn­cies ho­rà­ries que hi ha­via el 2007. Des del go­vern cen­tral s'han li­mi­tat a dir que han par­lat de fer es­tu­dis i mi­rar les pos­si­bi­li­tats dins del marc pres­su­pos­ta­ri de què dis­po­sen. Tam­poc hi ha ha­gut una res­pos­ta cla­ra so­bre les es­ta­cions, més en­llà de la pro­me­sa que en­via­ran un tècnic a ca­da es­ta­ció per va­lo­rar l'es­tat en què es tro­ben. Pel que fa a la in­ver­sió que ne­ces­si­ta la lí­nia en­tre Bun­yol i Cam­po­rro­bles, el se­cre­ta­ri d'es­tat s'ha aco­llit al Pla d'In­ver­sions que arri­ba fins el 2020 i on es con­tem­pla l'elec­tri­fi­ca­ció fins a Bun­yol, co­sa que, se­gons les seues pa­ra­ules, no vol dir que no es fa­rà la res­ta, pe­rò hau­rà de ser en un pla pos­te­rior. Es van trac­tar tam­bé les qües­tions d'ac­ces­si­bi­li­tat on el Mi­nis­te­ri va ex­pli­car to­tes les in­ver­sions que s'es­tan fent en es­te sen­tit i hi ha ha­gut tam­bé un com­pro­mís d'es­tu­diar la pos­si­bi­li­tat que Cam­po­rro­bles es­ti­ga in­clòs en la lí­nia de Ro­da­lia. L'en­con­tre es va fer des­prés de la pres­sió exer­ci­da en les úl­ti­mes set­ma­nes per fer que la mi­nis­tra de Fo­ment, Ana Pas­tor, es re­uni­rà amb els al­cal­des, co­sa que, de mo­ment, no ha oco­rre­gut.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.