Ho­me­nat­ge a Er­nest Lluch en el tra­di­cio­nal Con­cert Anual

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Ala­quàs va ce­le­brar el pas­sat dis­sab­te el Con­cert Anual en Me­mò­ria d’Er­nest Lluch, una ac­tua­ció em­mar­ca­da dins del ci­cle de Con­certs de Tar­dor or­ga­nit­zat per l’Ajuntament d’Ala­quàs i que se ce­le­bra ca­da any per re­tre ho­me­nat­ge al que fo­ra una per­so­na clau en la de­fen­sa de les lli­ber­tats i el dià­leg al país, Er­nest Lluch, po­lí­tic espanyol as­sas­si­nat per ETA l’any 2000. L’ac­te va com­ptar amb la pre­sèn­cia del Con­se­ller d’Hi­sen­da i Mo­del Eco­nò­mic, Vi­cent So­ler Mar­co i mem­bre de la Fun­da­ció Er­nest Lluch, que junt amb l’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos i el pre­si­dent de la Sec­ció Va­len­cia­na de la Fun­da­ció Er­nest Lluch, Sal­va­dor Almenar, van ser els en­ca­rre­gats de re­tre ho­me­nat­ge a Er­nest Lluch. En l’ac­te va es­tar pre­sent tam­bé la Sub­se­cre­tà­ria de la Con­se­lle­ria d’Hi­sen­da i Mo­del Eco­nò­mic; Eva Mar­tí­nez Ruiz, el Di­rec­tor Ge­ne­ral de Tri­buts i Joc, Eduar­do Ro­ca Her­náiz i el Di­rec­tor Ge­ne­ral de Tec­no­lo­gies de la In­for­ma­ció i les Co­mu­ni­ca­cions, Vicente Aguiló Lu­cía. En les in­ter­ven­cions es va po­sar de ma­ni­fest la gran per­so­na­li­tat d’Er­nest Lluch. El Con­se­ller d’Hi­sen­da, mem­bre de la Fun­da­ció, va des­ta­car “el cà­rac­ter com­pro­més de Lluch i la seua en- tre­ga per la de­mo­crà­cia i la lli­ber­tat” i va re­cor­dar que van ser pre­ci­sa­ment aquests va­lors el que van fer que fo­ra de­tin­gut per la po­li­cia po­lí­ti­ca, el 24 de juny de 1975, com un dels in­te­grants dels Déu d'Ala­quàs, un dels fets més sig­ni­fi­ca­tius del tar­do fran­quis­me. Per a l’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, aquest po­lí­tic espanyol és “pa­tri­mo­ni de tots no­sal­tres que ens ha dei­xat grans va­lors i su­po­sa per a mi un mo­del de re­fe­rèn­cia de po­lí­tic que re­pre­sen­ta la llui­ta per la de­mo­crà­cia”. Per la seua ban­da, el pre­si­dent de la Sec­ció Va­len­cia­na de la Fun­da­ció va des­ta­car “el tre­ball pro­fes­sio­nal i in­tel·lec­tual de Lluch tot i que re­cor­dant que va ser el Mi­nis­tre de la Sa­ni­tat Pú­bli­ca”. A con­ti­nua­ció va tin­dre lloc el con­cert i va es­tar pro­ta­go­nit­zat per la so­prano i veï­na d’Ala­quàs, Sa­ray Gar­cía, acom­pan­ya­da del vi­brà­fon, Ma­nuel Ro­da que va es­tar com­po­sat per pe­ces com Del ca­be­llo más su­til de Fernando Obra­dors, Ele­gia Eter­na d’En­ri­que Gra­na­dos, Je te veux d’Erik Sa­tie, Sum­mer­ti­me de Porgy and Bess de G Gersh­win i Think of me de The phan­tom of the ope­ra com Me­mory de Cats d’ A.L Web­ber. Amb aquest con­cert es clau­su­ra el XXI Ci­cle de Con­certs de Tar­dor or­ga­nit­zat per l’Ajuntament d’Ala­quàs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.