Pro­jec­te Eu­ro­peu de l'es­co­la Ma­re de Déu de l'Olivar d'Ala­quàs

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

El da­rrer curs, el cen­tre de se­cun­dà­ria de l’es­co­la Ma­re de Déu de l’Olivar d’Ala­quàs va co­me­nçar un Pro­jec­te Eu­ro­peu amb el cen­tre Eu­ro­pas­chu­le en Her­zo­gen­rath, Alemany, pro­jec­te que en­ca­ra con­ti­nua du­rant aquest curs, i on par­ti­ci­pen alum­nes de l’op­ta­ti­va Prac­ti­cal En­glish Eras­mus+ de 4t ESO. El pas­sat se­tem­bre, els alum­nes par­ti­ci­pants i els pro­fes­sors res­pon­sa­bles vi­si­ta­ren el cen­tre alemany i tre­ba­lla­ren con­jun­ta­ment du­rant una set­ma­na el pro­jec­te STA­GE (Es­ce­na­ri), que són les ini­cials en an­glès de Solidaritat, To­le­ràn­cia, Tots junts, Com­par­tint, Igual­tat. Aquest pro­jec­te uti­lit­za el tea­tre per a mos­trar i de­mos­trar que és pos­si­ble la in­clu­sió de to­tes les per­so­nes a la so­cie­tat eu­ro­pea, si­guen les que si­guen les seues dis­ca­pa­ci­tats. El di­marts dia 22 de se­tem­bre s’em­bar­ca­ren en aques­ta aven­tu­ra d’un in­ter­can­vi cul­tu­ral en­tre els dos cen­tres, du­rant la qual tre­ba­lla­ren el pro­jec­te tots junts, ale­manys i es­pan­yols, i on tam­bé vi­si­ta­ren llocs em­ble­mà­tics de la his­tò­ria eu­ro­pea pas­sa­da i pre­sent. L’ins­ti­tut Eu­ro­pas­chu­le es­tà a 20 km d’Aquis­grà, ca­pi­tal de l’Im­pe­ri Ca­ro­lin­gi que els ro­mans van anome­nar Aquis Gra­num per les fonts ter­mals sul­fu­ro­ses lo­cals. Tots els alum­nes i pro­fes­sors es que­da­ren fas­ci­nats amb la seua ca­te­dral, con­si­de­ra­da Pa­tri­mo­ni de la Hu­ma­ni­tat per la UNES­CO, i on s'hi tro­ba la tom­ba amb els res­tes de Car­le­many. El di­jous 24 vi­si­ta­ren Brus­sel·les i el Par­la­ment Eu­ro­peu. Un ex­pert del Par­la­ment els va ex­pli­car en an­glés la seua com­po­si­ció i el seu fun­cio­na­ment. Des­prés, vi­si­ta­ren el cen­tre his­tò­ric de la ca­pi­tal i per la ves­pra­da, tor­na­ren al Par­la­ment per­què els as­sis­tents dels Eu­ro­dipu­tats Eu­ro­peus del PSOE i Com­pro­mís els van re­bre. Els alum­nes els ex­pli­ca­ren el Pro­jec­te que es­tan tre­ba­llant als seus cen­tres i els van en­tre­gar unes pro­pos­tes per mi­llo­rar la in­clu­sió de les per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat en la Unió Eu­ro­pea, les quals ha­vien pre­pa­rat amb an­te­la­ció. Va ser una ex­pe­rièn­cia molt gra­ti­fi­cant pel fet que els as­sis­tents del re­pre­sen­tants va­len­cians del Par­la­ment Eu­ro­peu es van in­ter­es­sar pels seus sug­ge­ri­ments i pel seu pro­jec­te. En unes set­ma­nes, van a en­viar-los el do­cu­ment am­pliat i mi­llo­rat junt amb el full sig­nat per tots els alum­nes (21 es­pan­yols i 20 ale­manys) i un al­tre sig­nat pel pro­fes­so­rat res­pon­sa­ble del pro­jec­te de ca­da cen­tre, di­rec­tors, mem­bres del claus­tre, fa­mí­lies, etc. El dis­sab­te vi­si­ta­ren Co­lò­nia, la quar­ta ciu­tat d'Ale­man­ya se­gons el nom­bre d’ha­bi­tants, on es van que­dar bo­ca­ba­dats amb la seua ca­te­dral, Pa­tri­mo­ni de la Hu­ma­ni­tat des de 1996. Tam­bé va­ren fer un pas­seig flu­vial pel Rin, on gau­di­ren d’unes vis­tes me­ra­ve­llo­ses. I el diu­men­ge, el dia de les fa­mí­lies, ca­da alum­ne va fer co­ses di­fe­rents. Uns ana­ren al parc d’atrac­cions de Fan­ta­sia­land (Ho­lan­da), uns al­tres es­ti­gue­ren al “Punt dels tres paï­sos” (Drie­lan­den­punt) on hi con­fluei­xen les fron­te­res ho­lan­de­sa, bel­ga i ale­man­ya; al­tres gau­di­ren d’una ca­rre­ra de Fór­mu­la 3 BMW i al­tres ju­ga­ren al Foot­ball Golf. En de­fi­ni­ti­va, una set­ma­na d’im­mer­sió cul­tu­ral molt pro­fi­to­sa du­rant la qual prac­ti­ca­ren un po­quet d’alemany, molt d’an­glés, i apren­gue­ren com es viu a un país eu­ro­peu di­fe­rent al seu. Ara ja han co­me­nçat el com­pte en­re­re per­què el pro­per ma­rç els alum­nes ale­manys tor­nen a Ala­quàs per con­ti­nuar tre­ba­llant el pro­jec­te i po­der as­sa­jar i con­clou­re les obres de tea­tre que es­tan pre­pa­rant i, a fi­nals de maig, te­nen pre­vist tor­nar a Ale­man­ya i re­pre­sen­tar-les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.