L'Ajuntament i Es­co­la Va­len­cia­na sig­nen un con­ve­ni de co·la­bo­ra­ció

El d’Al­daia és el pri­mer ajuntament de to­ta la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na que for­ma­lit­za un acord de coo­pe­ra­ció amb es­ta fe­de­ra­ció d’as­so­cia­cions per la llen­gua

Nou Horta (Oest) - - Aldaia - RE­DAC­CIÓN

El sa­ló de plens de l’Ajuntament d’Al­daia va aco­llir el pas­sat di­lluns la sig­na­tu­ra del con­ve­ni de col·la­bo­ra­ció en­tre el Con­sis­to­ri al­daier i Es­co­la Va­len­cia­na. La Scho­la Can­to­rum d’Al­daia va par­ti­ci­par en l’ac­te amb la in­ter­pre­ta­ció de tres ca­nçons tra­di­cio­nals va­len­cia­nes. Se­gons la re­gi­do­ra de pro­mo­ció lin­güís­ti­ca, Empar Fol­ga­do, es trac­ta “d’un fet his­tò­ric, ja que el d’Al­daia és el pri­mer Ajuntament que sig­na un con­ve­ni d’es­tes ca­rac­te­rís­ti­ques amb la Fun­da­ció Es­co­la Va­len­cia­na”. En es­te sen­tit, Fol­ga­do in­di­ca que “la sig­na­tu­ra d’es­te con­ve­ni és un pas més en el ferm com­pro­mís que l’Ajuntament d’Al­daia ha ad­qui­rit amb la nor­ma­lit­za­ció del va­len­cià al nos­tre po­ble. No en va, hem sig­nat pro­to­cols de col·la­bo­ra­ció amb la Con­se­lle­ria d'Edu­ca­ció i Cul­tu­ra, l’Aca­dè­mia Va­len­cia­na de la Llen­gua i la Dipu­tació de Va­lèn­cia, i ens hem ad­he­rit a la xar­xa “Avi­va” en coor­di­na­ció amb al­tres mu­ni­ci­pis per a im­pul­sar ac­tua­cions en ma­tè­ria de pro­mo­ció de la nos­tra llen­gua. Ai­xí ma­teix, es­tem en con­tac­te amb l’Aca­dè­mia Va­len­cia­na de la Llen­gua i la Dipu­tació que ens for­nei­xen de pu­bli­ca­cions i ma­te­rial di­vul­ga­tiu en va­len­cià”. En el marc d'aquest con­ve­ni, s’ha ini­ciat el pro­jec­te “Vo­lun­ta­riat pel va­len­cià” un pro­gra­ma de par­ti­ci­pa­ció lin­güís­ti­ca que té per ob­jec­tiu po­sar en con­tac­te vo­lun­ta­ris va­len­cia­no­par­lants que vul­guen des­ti­nar una ho­ra a la set­ma­na a con­ver­sar en va­len­cià (du­rant un mí­nim de 10 set­ma­nes) amb per­so­nes (apre­nents) que vo­len lla­nçar-se a par­lar en va­len­cià o re­fo­rçar l’apre­nen­tat­ge de la llen­gua. El pe­río­de d’ins­crip­ció de vo­lun­ta­ris i apre­nents ro­man­drà obert fins al 4 de desem­bre a l’Agèn­cia de Pro­mo­ció del va­len­cià d’Al­daia al Cen­tre del ca­rrer Co­la­dors.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.