Ma­ni­ses fo­men­ta la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na

Nou Horta (Oest) - - Aldaia - RE­DAC­CIÓN

El re­gi­dor de Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na, Ma­nuel Gu­tié­rrez, s'ha reunit amb les As­so­cia­cions de Veïns de Ma­ni­ses per trac­tar de par­lar so­bre les seues prio­ri­tats i ne­ces­si­tats amb la fi­na­li­tat de con­tem­plar-les per al pres­su­post de l'any pro­per. A més de co­mu­ni­car els pro­ble­mes exis­tents als di­ver­sos ba­rris del mu­ni­ci­pi, es van pre­sen­tar les al·le­ga­cions al do­cu­ment ba­se de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na que ha­via es­tat co­mu­ni­cat amb an­te­rio­ri­tat a les di­ver­ses as­so­cia­cions veï­nals. Les as­so­cia­cions que van es­tar pre­sents en aques­ta reunió van ser: Car­men-So­cu­sa, Fin­ca Ro­ja, Cen­tre His­tò­ric, Salt del Cor­pSi­me­tes, Ba­rranc Fons, Ro­ses, Mer­cat dels Pins i Sant Fran­cesc. Aques­ta ha es­tat la pri­me­ra pre­sa de con­tac­te d'una sè­rie de reunions pre­vis­tes en­tre el re­gi­dor i les as­so­cia­cions veï­nals que es realit­za­ran en un fu­tur pro­per per fo­men­tar i con­tem­plar la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na. A més, es van a realit­zar as­sem­blees ciu­ta­da­nes al llarg de tot el po­ble per do­nar la pos­si­bi­li­tat a la ciu­ta­da­nia d'in­for­mar-se, par­ti­ci­par i re­sol­dre les di­ver­ses qües­tions que pu­guen tin­dre. El di­lluns 16 de no­vem­bre va tin­dre lloc la pri­me­ra tro­ba­da en­tre l'equip de go­vern i la ciu­ta­da­nia al cen­tre cul­tu­ral de Si­me­tes, va ser una as­sem­blea ober­ta a tot­hom i par­ti­ci­pa­ti­va en la qual tant els re­gi­dors com l'al­cal­de de Ma­ni­ses van res­pon­dre a to­tes les pre­gun­tes que els ciu­ta­dans i ciu­ta­da­nes van realit­zar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.