Guan­ya­dors de la XII Bien­nal In­ter­na­cio­nal de la Ce­rà­mi­ca

Nou Horta (Oest) - - Manises - RE­DAC­CIÓN

Un any més Ma­ni­ses ce­le­bra la seua Bien­nal In­ter­na­cio­nal de la Ce­rà­mi­ca amb més de 250 par­ti­ci­pants de 40 paï­sos di­fe­rents d'en­tre els quals s'han triat 60 afor­tu­nats que tin­dran l'opor­tu­ni­tat d'ex­po­sar les seues crea­cions de ce­rà­mi­ca con­tem­po­rà­nia. El pas­sat dia 13 de no­vem­bre va tin­dre lloc la inau­gu­ra­ció d’aques­ta mos­tra in­ter­na­cio­nal que es­ta­rà ex­po­sa­da fins el 15 de gener de 2016 a la sa­la Els Fil­tres de Ma­ni­ses. Du­rant els dies pre­vis a la inau­gu­ra­ció, es van realit­zar di­ver­ses ac­ti­vi­tats paral·le­les en­tre les quals cal des­ta­car con­fe­rèn­cies, xa­rra­des i màster class sem­pre al vol­tant del món de la ce­rá­mi­ca i amb ar­tis­tes ce­rà­mics na­cio­nals i in­ter­na­cio­nals com els re­pre­sen­tants de “Ame­ri­can Clay”. Tam­bé es van inau­gu­rar dos ex­po­si­cions dels guan­ya­dors de l’edi­ció an­te­rior de la Bien­nal de Ce­rà­mi­ca. La pri­me­ra ex­po­si­ció “Art & Craft + De­sign. Di­se­ñan­do sen­sa­cio­nes” d’Ale­jan­dra Bañuelos i Min­ji Jung es­ta­rà a la sa­la de el MUMAF fins el 15 de gener. L’al­tra mos­tra, on els ar­tis­tes Juan Or­tí i Ra­fa Pé­rez ex­po­sen les seues crea­cions, es tro­ba a la sa­la de la Ca­sa de Cul­tu­ra i es po­drà vi­si­tar tam­bé fins el 15 de gener. Aquest any la guan­ya­do­ra del pre­mi Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na do­tat amb 5.000 € ha es­tat Petra Bittl, una ar­tis­ta ale­ma­na, amb la seua obra “Pair of Ves­sels”. Con­cep­ción Ar­jo­na To­rres, una veï­na de Ma­ni­ses, ha ob­tin­gut el pre­mi Pre­si­dent de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, la do­ta­ció del qual és de 3.000 €, amb la seua crea­ció “Un mun­do fe­liz” i el tre­ball de Car­los Mar­tí­nez Gar­cía, “So­bre­pe­so XVI”, ha es­tat guar­do­nat amb el pre­mi Ciu­tat de Vé­nis­sieux, ciu­tat fran­ce­sa ager­ma­na­da amb la nos­tra ciu­tat, amb un im­port de 1.800 €. El pre­mi de Dis­seny de Pro­duc­te José Luis Díez Bo­tet “in memoriam” amb una do­ta­ció eco­nò­mi­ca de 3.000 €, ha si­gut en­tre­gat a So­nia Fe­rra­gut per la seua obra “Oli­vam”. Fi­nal­ment, cal des­ta­car els tres es­ments d’ho­nor a Frank Louis per “Mat­ter”, a Gre­go­rio Pe­ño Velasco per “For­ma Ba­ti­da XXII” i en l'apar­tat de Dis­seny de Pro­duc­te a Nie­ves Ji­mé­nez Herrero per “Co­lec­ción lu­ná­ti­cas”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.