Re­mo­de­la­ció de la Plaça d’Es­pan­ya de Ma­ni­ses

Nou Horta (Oest) - - Manises - RE­DAC­CIÓN

La Dipu­tació de Va­lèn­cia va con­ce­dir una sub­ven­ció d'1.106.323,92 d’eu­ros a l'Ajuntament de Ma­ni­ses al mes de se­tem­bre amb la fi­na­li­tat de realit­zar in­ver­sions fi­nan­ce­ra­ment sos­te­ni­bles i d'aques­ta ma­ne­ra mi­llo­rar molts as­pec­tes de la ciu­tat. Una de les ini­cia­ti­ves de l'equip de go­vern és la re­mo­de­la­ció de la Plaça d'Es­pan­ya si­tua­da al ba­rri So­cu­sa amb la fi­na­li­tat de recuperar-la per a l'ús de la ciu­ta­da­nia i apro­fi­tar mi­llor la dis­tri­bu­ció de l'es­pai exis­tent en la part in­fe­rior de la plaça. El pro­jec­te es­ta­rà di­vi­dit en dues parts, en pri­mer lloc la crea­ció d'una zo­na lú­di­ca dis­tri­buï­da en­tre un àrea d'oci in­fan­til i al­tra d'exer­ci­cis bio­sa­lu­da­bles i d'al­tra ban­da, re­es­truc­tu­rar l'al­tra part de la plaça. A més, en l'ac­tua­li­tat exis­ti­xen dos grans pro­ble­mes, l'om­bra de la plaça i el man­te­ni­ment d'ai­gua de la font. Tot açò es so­lu­cio­na­rà amb la col·lo­ca­ció d'es­truc­tu­res d'ar­qui­tec­tu­ra tèx­til per la part d'oci in­fan­til i amb una pèr­go­la re­co­ber­ta amb ve­ge­ta­ció per a la part des­ti­na­da als exer­ci­cis bio­sa­lu­da­bles. Tam­bé s'eli­mi­na­rà la font i es co­bri­rà la bassa amb ges­pa ar­ti­fi­cial man­te­nint la ce­rà­mi­ca ja exis­tent per­què les per­so­nes pu­guen gau­dir d'aquest es­pai. D'al­tra ban­da, es mi­llo­ra­rà el man­te­ni­ment i es re­dui­rà el cost en l'en­llu­me­nat de la plaça can­viant els fa­nals exis­tents per il·lu­mi­na­ció de ti­pus led. L'equip de go­vern ha realit­zat una as­sem­blea in­for­ma­ti­va al sa­ló d'ac­tes d'AVEC-GRE­MIO en la qual s'ha ex­pli­cat el pro­jec­te als veïns i veï­nes de Ma­ni­ses i s'han re­solt to­tes les qües­tions que els as­sis­tents han plan­te­jat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.