El can­di­dat Joan Bal­do­ví vi­si­ta­rà Xi­ri­ve­lla el pri­mer dia de cam­pan­ya

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

El can­di­dat de la llis­ta con­jun­ta for­ma­da per Com­pro­mís i Po­dem #ése­lmo­ment vi­si­ta­rà Xi­ri­ve­lla el prò­xim di­ven­dres 4 de desem­bre, a les 16.30 ho­res, en el pri­mer dia de cam­pan­ya elec­to­ral dels co­mi­cis ge­ne­rals del prò­xim dia 20. Joan Bal­do­ví fa­rà una pas­se­ja­da que s'ini­cia­rà a la Plaça d'Es­pan­ya (an­tic so­lar de Fey­cu) i nus gor­dià que con­nec­ta la V-30 amb l'A-3. Des­prés vi­si­ta­rà la zo­na del ba­rri de l'avin­gu­da de la Pau i Ra­món Mun­ta­ner i aca­ba­rà el re­co­rre­gut al col·le­gi Rei en Jau­me, la zo­na de mà­xi­ma afec­ció pel so­roll de l'ae­ro­port. Du­rant la vi­si­ta es­ta­rà acom­pan­yat pels mem­bres de Com­pro­mís i Po­dem Xi­ri­ve­lla, en­tre els quals Ri­card Bar­be­rà, el prò­xim al­cal­de de Xi­ri­ve­lla. Tam­bé es­ta­ran re­pre­sen­tants de les as­so­cia­cions veï­nals de la lo­ca­li­tat que po­dran ex­po­sar les seues re­fle­xions i opi­nions so­bre els pro­ble­mes de la lo­ca­li­tat. La cam­pan­ya de Com­pro­mís – Po­dem Xi­ri­ve­lla se cen­tra­rà en re­mar­car la im­por­tàn­cia que té que el Go­vern d'Es­pan­ya es­col­te la veu del nos­tre mu­ni­ci­pi per po­der so­lu­cio­nar pro­ble­mes tant greus com la con­ta­mi­na­ció acús­ti­ca dels avions o la in­ter­con­ne­xió en­tre la V-30 i l'A3.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.