Xi­ri­ve­lla po­sa en mar­xa el pla per a im­ple­men­tar la Xar­xa Lli­bres

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

L'Ajuntament de Xi­ri­ve­lla ha fet pú­bli­ques les da­tes en les quals es pro­ce­di­rà a la re­co­lli­da de do­cu­men­ta­ció per­què les fa­mí­lies del mu­ni­ci­pi amb xi­quets i xi­que­tes pu­guen ser be­ne­fi­cià­ries del pro­gra­ma Xar­xa Lli­bres, creat per la Con­se­lle­ria d’Edu­ca­ció, In­ves­ti­ga­ció, Cul­tu­ra i Es­port, que té com a ob­jec­tiu la gra­tuï­tat dels lli­bres de text i la crea­ció de bancs de lli­bres. La re­co­lli­da de do­cu­men­ta­ció es realit­za a Xi­ri­ve­lla des­de l'1 fins al 18 de desem­bre i les fa­mí­lies que sol·li­ci­ten l'aju­da, que se­rà com a mà­xim de 200 eu­ros per alum­ne, po­den em­ple­nar el mo­del de sol·li­ci­tud ofi­cial de ma­ne­ra te­le­mà­ti­ca en­trant en http://www.cei­ce.gva.es/xar­xal­li­bres per a ma­jor co­mo­di­tat i ra­pi­de­sa a l'ho­ra de pre­sen­tar la do­cu­men­ta­ció. A més d'apor­tar les da­des que es mar­quen en la sol·li­ci­tud, tam­bé hau­rà de cons­tar el nom­bre d'iden­ti­fi­ca­ció de l'alum­ne (NIA) i el nom­bre d'iden­ti­fi­ca­ció del cen­tre (NIC) en el qual es­tà es­co­la­rit­zat l'alum­ne. Es­tes da­des se­ran fa­ci­li­ta­des pel cen­tre es­co­lar. L’Ajuntament tam­bé fa­ci­li­ta­rà a les fa­mí­lies les sol·li­ci­tuds a tra­vés del cen­tre es­co­lar. Es­ta sol·li­ci­tud, una ve­ga­da im­pre­sa i sig­na­da, hau­rà de pre­sen­tar-se jun­ta­ment amb el DNI/NIE o pas­sa­port en vi­gor, ori­gi­nals, i la fac­tu­ra o ti­quet ori­gi­nal i cò­pia de la com­pra dels lli­bres de text o ma­te­rial cu­rri­cu­lar, amb les da­des de­ta­lla­des (NIF/CIF del pro­veï­dor, nom­bre de fac­tu­ra, da­ta, adreça, re­la­ció no­mi­nal dels pro­duc­tes i el preu). En el cas d’ha­ver com­prat els lli­bres a tra­vés de l’AM­PA, hau­ran de de­ma­nar el do­cu­ment que jus­ti­fi­ca la com­pra a es­ta en­ti­tat (AM­PA) com a jus­ti­fi­cant. A més, s'ha es­ta­blit un ca­len­da­ri de re­co­lli­da de do­cu­men­ta­ció en sis es­pais pú­blics ha­bi­li­tats: l'Ofi­ci­na d'In­for­ma­ció Mu­ni­ci­pal de l'Ajuntament, la Ti­ne­nça d'Al­cal­dia del Ba­rri de la Llum, l'Ofi­ci­na de Sa­ni­tat i Consum, l'Er­nest Lluch, el Cen­tre Jo­ve, la Ca­sa de la Do­na. Per a evi­tar cues s'ha dis­sen­yat una pla­ni­fi­ca­ció per cen­tres es­co­lars i per cur­sos. Tot i ai­xò, si al­gu­na fa­mí­lia no pot acu­dir el dia i l'ho­ra pre­vist, hi hau­rà cer­ta fle­xi­bi­li­tat. A més, s'ha es­ta­blit un torn lliu­re a par­tir de l'11 fins al 18 de desem­bre a l'Ofi­ci­na d'In­for­ma­ció Mu­ni­ci­pal de l'Ajuntament. Una ve­ga­da re­bu­des les sol·li­ci­tuds, l’Ajuntament es­tu­dia­rà les ma­tei­xes i, al més prom­pte pos­si­ble, realit­za­rà el pagament de les aju­des, una ve­ga­da es­ti­guen con­clo­sos tots els trà­mits ad­mi­nis­tra­tius ne­ces­sa­ris. Les aju­des van di­ri­gi­des a les fa­mí­lies amb fills i fi­lles em­pa­dro­na­des a Xi­ri­ve­lla i que es­ti­guen cur­sant es­tu­dis en Edu­ca­ció Pri­mà­ria, Es­pe­cial, ESO i FP Bà­si­ca, tant en cen­tres pú­blics com a pri­vats con­cer­tats de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. En el cas de Xi­ri­ve­lla, aque­lles fa­mí­lies que s'han be­ne­fi­ciat del Bo Lli­bre de 30 eu­ros que l'Ajuntament ator­ga a prin­ci­pis de curs, se'ls se­rà des­com­pta­da es­ta quan­ti­tat de les aju­des de Xar­xaL­li­bres, tal i com mar­ca la nor­ma­ti­va del pro­gra­ma de Con­se­lle­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.