Re­cor­da­to­ri a les víc­ti­mes de vio­lèn­cia mas­clis­ta en Xi­ri­ve­lla

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

La plaça de la Con­còr­dia va ser l'es­ce­na­ri el di­marts 24 de no­vem­bre d'un emo­tiu ho­me­nat­ge de les víc­ti­mes de les vio­lèn­cies mas­clis­tes, en la ves­pra del 25N, Dia In­ter­na­cio­nal con­tra les Vio­lèn­cies cap a les do­nes. 74 pa­rells de sa­ba­tes de do­na, 3 pa­rells d'ho­me i 9 de me­nors van for­mar el sím­bol del gè­ne­re fe­me­ní, un pa­rell per ca­da víc­ti­ma en­guany a Es­pan­ya. Amb es­te sím­bol es va vo­ler re­co­néi­xer la im­por­tant tas­ca que es­tan fent els col·lec­tius fe­mi­nis­tes en la llui­ta con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re. Du­rant l'ac­te es va guar­dar si­len­ci i s'es­col­tà un con­cert de cor­da in­ter­pre­tat pel Cer­cle Ins­truc­tiu Mu­si­cal i el grup de Xi­ri­mi­ters de Xi­ri­ve­lla que van ame­nit­zar la mar­xa amb el so del ta­bal i la do­lçai­na. Va ser el punt i fi­nal a la ma­ni­fes­ta­ció que des de les 19.30 va re­có­rrer els ca­rrers de Xi­ri­ve­lla en sen­yal de re­pul­sa per la vio­lèn­cia mas­clis­ta dins dels di­fe­rents ac­tes que la Ca­sa de la Do­na – Re­gi­do­ria d'Igual­tat van dur a ter­me. La ma­ni­fes­ta­ció a Xi­ri­ve­lla es va ava­nçar un dia al 25N per fa­ci­li­tar que la ciu­ta­da­nia po­gue­ra as­sis­tir a la mar­xa con­vo­ca­da a Va­lèn­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.