As­se­gu­ra­da la fi­na­lit­za­ció de l'am­plia­ció del Cen­tre de Sa­lut

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

Reunió a tres ban­des per abor­dar l'evo­lu­ció de les obres d'am­plia­ció del Cen­tre de Sa­lut de Xi­ri­ve­lla. La Con­se­lle­ria de Sa­ni­tat, l'Ajuntament de Xi­ri­ve­lla i la Fe­de­ra­ció d'As­so­cia­cions Veï­nals de Xi­ri­ve­lla s'han reunit es­te di­lluns de ves­pra­da per trac­tar l'obra que es va ad­ju­di­car fa poc més d'un any amb una bai­xa del 36 per cent. Ara els con­trac­tis­tes al·le­guen que no po­den su­por­tar el cost dels xi­co­tets im­pre­vis­tos que han anat sor­gint. S'han pro­duït di­fe­rents reunions en­tre les dos parts i s'ha ac­cep­tat pa­gar un 10 per cent més, pe­rò en­ca­ra no s'ha arri­bat a un acord de­fi­ni­tiu. Men­tres­tant, l'obra con­ti­nua, tot i que el rit­me dels tre­balls no és el del fun­cio­na­ment nor­mal d'una cons­truc­ció d'es­te ti­pus. La con­se­lle­ra de Sa­ni­tat, Car­men Mon­tón, ha as­se­gu­rat que s'es­tà tre­ba­llant per­què les co­ses tor­nen a la nor­ma­li­tat, pe­rò "la ne­fas­ta ges­tió del Par­tit Po­pu­lar, amb ad­ju­di­ca­cions fre­gant les bai­xes te­me­rà­ries, es­tà pro­duint tots es­tos pro­ble­mes". "L'am­plia­ció del Cen­tre de Sa­lut de Xi­ri­ve­lla s'aca­ba­rà, pe­rò no per­me­trem pres­sions ni xan­tat­ges per part de les em­pre­ses. Anem a fer les co­ses ajus­ta­des a la le­ga­li­tat", ha ex­pli­cat la con­se­lle­ra. Se­gons l'al­cal­de Mi­chel Mon­ta­ner, "es­tem molt pen­dents de l'evo­lu­ció de la ne­go­cia­ció en­tre l'em­pre­sa i la Ge­ne­ra­li­tat i exi­gi­rem que l'obra aca­be el més prom­pte pos­si­ble. Ara bé, no anem a ocul­tar la ve­ri­tat als ciu­ta­dans ni a ter­gi­ver­sar. Hi ha pro­ble­mes i el que hem de fer és tre­ba­llar tots en una ma­tei­xa di­rec­ció per­què Xi­ri­ve­lla tin­ga el Cen­tre de Sa­lut que es me­reix". La re­gi­do­ra de Sa­ni­tat, Pu­ri Bo­te­lla, ha po­sat de ma­ni­fest que es tre­ba­lla­rà amb la Con­se­lle­ria per a la de­fen­sa dels in­ter­es­sos de Xi­ri­ve­lla, "que no són al­tres que acon­se­guir un Cen­tre de Sa­lut amb els mit­jans ne­ces­sa­ris i dig­nes per atendre els veïns i veï­nes del nos­tre po­ble", con­clou la re­gi­do­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.