Els pat­ges reials anun­cia­ren l'arri­ba­da dels Reis Mags

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs -

de la San­ta Creu on es tro­ba­va el betlem vi­vent or­ga­nit­zat per l’as­so­cia­ció l’Oro­ne­ta i on la ma­tei­xa en­ti­tat va con­vi­dar a cas­tan­yes a tots els xi­que­tes i xi­que­tes. A con­ti­nua­ció, els pat­ges reials es van des­plaçar fins el Cas­tell d’Ala­quàs on van ob­se­quiar els as­sis­tents amb lle­po­lies. La Ca­val­ca­da dels Reis Mags va tin­dre lloc la ves­pra­da del di­me­cres pas­sat, i en ella van par­ti­ci­par més de 300 veïns i veï­nes de di­fe­rents as­so­cia­cions i col·lec­tius.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.