Ce­le­bra­da la V Ca­rre­ra So­li­dà­ria Sant Sil­ves­tre en Ala­quàs

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Ala­quàs va aco­llir la V Ca­rre­ra So­li­dà­ria Sant Sil­ves­tre el pas­sat di­marts 29 de desem­bre a les 20 ho­res. L’ac­ti­vi­tat or­ga­nit­za­da per l’Ajuntament d’Ala­quàs amb la col·la­bo­ra­ció amb el Club d’Atle- tis­me d’Ala­quàs, va trans­có­rrer pels ca­rrers del mu­ni­ci­pi. L’ei­xi­da i la me­ta van te­nir lloc a la Plaça de la Cons­ti­tu­ció. La ins­crip­ció a la cur­sa es va po­der realit­zar fins al di­lluns 28 de desem­bre, on tam­bé es va fer en­tre­ga del dor­sal co­rres­po­nent a ca­da par­ti­ci­pant. La re­cap­ta­ció se­rà do­na­da a l’or­ga­nit­za­ció be­nè­fi­ca Ala­quàs So­li­da­ria que par­ti­ci­pa ac­tual­ment a la cam­pan­ya de re­fu­giats de Sí­ria. Anar dis­fres­sat va tin­dre pre­mi, i es van lliu­rar tro­feus a les 3 mi­llors dis­fres­ses, a les ca­te­go­ries in­fan­til (fins 12 anys), in­di­vi­dual (a par­tir de 12 anys) i col·lec­tius (3 o més per­so­nes). A més tots els par­ti­ci­pants van ser ob­se­quiats amb una bor­sa de co­rre­dor. Ac­ti­vi­tats d’aquest ti­pus re­afir­men el ca­ràc­ter so­li­da­ri d’Ala­quàs. La pro­gra­ma­ció de Na­dal del mu­ni­ci­pi tam­bé arre­ple­ga­rà al­tres ac­ti­vi­tats solidàries com les jor­na­des de la XVI edi­ció del Mer­cat So­li­da­ri 2016, la cam­pan­ya de re­co­lli­da d’ob­jec­tes o la Mas­ter­class de Zum­ba or­ga­nit­za­da pel Club de Bàs­quet Spor­tiu-Xé d’Ala­quàs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.