Els veïns i veï­nes d'Ala­quàs do­na­ren la ben­vin­gu­da al Na­dal amb un pre­gó

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Ala­quàs va do­nar la ben­vin­gu­da al Na­dal amb un ac­te en el que van par­ti­ci­par més de 200 veïns i veï­nes de di­fe­rents col·lec­tius de la ciu­tat. Una ini­cia­ti­va po­sa­da en mar­xa per l’Ajuntament d’Ala­quàs per te­cer any con­se­cu­tiu per con­vi­dar a la ciu­ta­da­nia a gau­dir d’aques­tes fes­tes i pre­sen­tar pú­bli­ca­ment la pro­gra­ma­ció. El pre­gó va tin­dre lloc a les 20 ho­res a la por­ta de l’Ajuntament d’Ala­quàs i va com­ptar amb la par­ti­ci­pa­ció del Con­sell de Xi­quets i Xi­que­tes, l’Es­co­la­nia de la Ma­re de Déu de l’Olivar, l’Or­feó Po­li­fò­nic, el Cor Ga­vo­ta, la No­va Co­ral i la Ban­da Ju­ve­nil de la Unió Mu­si­cal d’Ala­quàs. Tots junts van ofe­rir una ac­tua­ció mu­si­cal prò­pia de les da­tes na­da­len­ques i a con­ti­nua­ció va tin­dre lloc l’encesa ofi­cial de l’ar­bre de Na­dal ins­tal·lat a la por­ta de l’Ajuntament. A con­ti­nua­ció, a l’Au­di­to­ri Nou, va tin­dre lloc el tra­di­cio­nal Con­cert de Na­dal amb la par­ti­ci­pa­ció de l’Es­co­la­nia de la Ma­re de Déu de l’Olivar, la No­va Co­ral de la UMA, el Cor Ga­vo­ta i l’Or­feó Po­li­fò­nic d’Ala­quàs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.