Ala­quàs ce­le­bra amb èxit la jor­na­da de sen­si­bi­lit­za­ció pels re­fu­giats

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

Cen­te­nars de veïns i veï­nes van par­ti­ci­par el dis­sab­te 12 de desem­bre en la Jor­na­da de Sen­si­bi­lit­za­ció so­bre la cri­si dels re­fu­giats de Sí­ria. Una ini­cia­ti­va or­ga­nit­za­da per la co­mis­sió Ala­quàs So­li­dà­ria amb la per tal de cons­cien­ciar la ciu­ta­da­nia d’aques­ta si­tua­ció de cri­si hu­ma­ni­tà­ria i po­sar en mar­xa ac­cions a tra­vés de les quals pu­guem con­tri­buir i aju­dar al con­junt de la so­cie­tat sí­ria. L’ac­ti­vi­tat es va ce­le­brar d’11 ho­res a 14 ho­res del mig­dia a la por­ta de l’Ajuntament d’Ala­quàs i en ella van­col·la­bor di­fe­rents col·lec­tius del mu­ni­ci­pi: Cà­ri­tas In­ter­pa­rro­quial, Creu Ro­ja, Co­mis­sió Es­pan­yo­la d’Aju­da al Re­fu­giat, Va­len­cia Ciu­tat Re­fu­gi, Es­co­la de Tea­tre Joan Ala­bau, Unió Mu­si­cal Ala­quàs, Cen­tre Cul­tu­ral Is­là­mic, AHLAM, Grup l’Olivar i Co­lla l’Olivar, i Ser­vei de Vo­lun­ta­riat Eu­ro­peu. Al llarg de tot el ma­tí hi va ha­ver ac­ti­vi­tats in­for­ma­ti­ves de sen­si­bi­lit­za­ció a cà­rrec de les as­so­cia- cions par­ti­ci­pants ai­xí com ac­ti­vi­tats in­fan­tils i ta­llers de ma­nua­li­tats a tra­vés dels quals es re­cap­ta­ran fons per als re­fu­giats. Es va ha­bi­li­tar tam­bé una tau­la de re­co­lli­da de sig­na­tu­res i es va in­for­mar a les per­so­nes in­ter­es­sa­des so­bre les ac­cions que s’es­tan duent a ter­me a Ala­quàs per tal de po­der aju­dar a les per­so­nes re­fu­gia­des. L’ac­ti­vi­tat cen­tral va tin­dre lloc a les 13:30 ho­res i va co­sis­tir en la lec­tu­ra d’un ma­ni­fest a cà­rrec de les as­so­cia­cions par­ti­ci­pants. El ma­ni­fest, que es va lle­gir en tres llen­gües, àrab, cas­te­llà i va­len­cià, es va re­pro­duir tam­bé a les 11:30 i a les 12:30 ho­res. La lec­tu­ra va com­ptar amb la par­ti­ci­pa­ció de l’Es­co­la de Tea­tre Joan Ala­bau i la Unió Mu­si­cal d’Ala­quàs, que van po­sar en es­ce­na una per­for­man­ce tea­tral i mu­si­cal con­jun­ta. Aques­ta ac­ti­vi­tat for­ma part de les ini­cia­ti­ves or­ga­nit­za­des per Ala­quàs So­li­dà­ria per tal de con­tri­buir amb el con­flic­te si­ri. Des dels seus ini­cis, aquest fò­rum ve tre­ba­llant per tal de do­nar su­port als re­fu­giats i per tal de sen­si­bi­lit­zar la po­bla­ció de la im­por­tàn­cia de la seua aju­da i par­ti­ci­pa­ció ac­ti­va. Ala­quàs So­li­dà­ria té en mar­xa una cam­pan­ya a tra­vés de la qual les per­so­nes in­ter­es­sa­des po­den in­for­mar-se per tal de col·la­bo­rar a tra­vés d’allot­ja­ment, aju­da eco­nò­mi­ca di­rec­ta a tra­vés d’un com­pte ban­ca­ri o su­port per­so­nal o pro­fes­sio­nal. Per tal de col·la­bo­rar amb aques­ta cam­pan­ya, l’Ajuntament d’Ala­quàs, en la pà­gi­na web www.ala­quas.org, té ha­bi­li­tat un for­mu­la­ri a tra­vés del qual les per­so­nes in­ter­es­sa­des po­den es­pe­ci­fi­car de qui­na ma­ne­ra aju­dar. Des de la seua po­sa­da en mar­xa, Ala­quàs So­li­dà­ria s’ha con­ver­tit en el mi­llor fò­rum per abor­dar des de la par­ti­ci­pa­ció les qües­tions re­la­cio­na­des amb la coo­pe­ra­ció i la solidaritat a Ala­quàs. Les as­so­cia­cions, en­ti­tats, col·lec­tius i per­so­nes de ma­ne­ra in­di­vi­dual fan des d’aques­ta pla­ta­for­ma una cri­da per­què el ma­jor nom­bre de veïns i veï­nes par­ti­ci­pe ac­ti­va­ment i s’afe­gei­xi a aques­ta ini­cia­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.