Xerrada so­bre el can­vi cli­mà­tic

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - RE­DAC­CIÓN

La jor­na­da, que va com­ptar amb la par­ti­ci­pa­ció de l’As­so­cia­ció Va­len­cia­na d’Es­tu­diants i Pro­fes­sio­nals del Me­di Am­bient (AVEPMA), for­ma part de les ac­ti­vi­tats or­ga­nit­za­des per l’Ajuntament d’Ala­quàs per tal de cons­cien­ciar la po­bla­ció de la im­por­tàn­cia del me­di am­bient. Ala­quàs va aco­llir la xerrada “El can­vi cli­mà­tic: mi­tes, reali­tats i la seua re­per­cus­sió en l’en­torn ur­bà”. Una ac­ti­vi­tat or­ga­nit­za­da amb mo­tiu de la cam­pan­ya mu­ni­ci­pal d’in­for­ma­ció per cons­cien­ciar la ciu­ta­da­nia de la im­por­tàn­cia de la sos­te­ni­bi­li­tat i el res­pec­te al me­di am­bient. La xerrada va es­tar a cà­rrec de l’As­so­cia­ció Va­len­cia­na d’Es­tu­diants i Pro­fes­sio­nals del Me­di Am­bient (AVEPMA) i va es­tar pre­sen­ta­da per la Re­gi­do­ra de Me­di Am­bient, Dia­na Mu­ñoz. En ella es va par­lar del can­vi cli­mà­tic i els seus efec­tes ai­xí com de les re­per­cus­sions que té en l’en­torn ur­bà. Aques­ta ac­ti­vi­tat re­fo­rça les polítiques me­diam­bien­tals po- sa­des en mar­xa per l’Ajuntament du­rant els úl­tims anys amb l’ob­jec­tiu de cons­truir una ciu­tat més ne­ta i res­pec­tuo­sa i for­ma part de to­ta una sè­rie d’ac­ti­vi­tats or­ga­nit­za­des so­ta el le­ma “Ala­quàs, com­pro­me­sa amb el me­di am­bient”. Dins d’aquest ci­cle d’ac­ti­vi­tats s’han ce­le­brat ses­sions in­for­ma­ti­ves per als Co­rres­pon­sals Ju­ve­nils a cà­rrec del tècnic de Me­di Am­bient, Lluís Pla­nells amb l’ob­jec­tiu d’im­pli­car els jo­ves en aques­ta cam­pan­ya, ofe­rint-los la pos­si­bi­li­tat d’ela­bo­rar pro­pos­tes que pos­te­rior­ment es tre­ba­lla­ran als ins­ti­tuts de se­cun­dà­ria d’Ala­quàs. El pas­sat 28 de no­vem­bre, Ala­quàs es va su­mar a la cam­pan­ya L’ho­ra del Pla­ne­ta amb l’ob­jec­tiu de lla­nçar un mis­sat­ge clar: “Els xi­co­tets ges­tos po­den ge­ne­rar grans can­vis”, le­ma d’aques­ta ini­cia­ti­va i du­rant els me­sos de no­vem­bre i desem­bre l’Es­pai Edu­ca­tiu, el Cen­tre Obert com les Lu­do­te­ques Mu­ni­ci­pals s’es­tan im­par­tint di­fe­rents ta­llers i ac­ti­vi­tats de re­ci­clat­ge per tal de cons­cien­ciar els jo­ves de la im­por­tàn­cia del me­di am­bient.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.