Al­daia es­tre­teix llaços amb l’Aca­dè­mia Va­len­cia­na de la Llen­gua

Nou Horta (Oest) - - Aldaia -

En la tro­ba­da, que va trans­có­rrer en un am­bient de cor­dia­li­tat, Empar Fol­ga­do va de­ma­nar la im­pli­ca­ció de l’Aca­dè­mia per tal de ti­rar en­da­vant di­ver­sos pro­jec­tes cul­tu­rals a Al­daia, com la pu­bli­ca­ció del lli­bre amb més 400 ca­nçons po­pu­lars re­co­pi­la­des per An­to­nio An­drés i al­tres pu­bli­ca­cions i es­de­ve­ni­ments re­la­cio­nats amb la cul­tu­ra i la llen­gua prò­pia. Ai­xí ma­teix, Fol­ga­do va mos­trar la to­tal dis­po­si­ció per part de l’Ajuntament d’Al­daia a par­ti­ci­par tam­bé en els pro­jec­tes que pro­po­se l’Aca­dè­mia. Per la seua part, Ra­món Fe­rrer es va mos­trar obert a coope­rar en les ini­cia­ti­ves ex­po­sa­des per Fol­ga­do i va con­fir­mar que l’Aca­dè­mia Va­len­cia­na de la Llen­gua apor­ta­ria lli­bres in­fan­tils en va­len­cià per a re­par­tir-los en la prò­xi­ma ca­val­ca­da de reis del pas­sat 5 de gener. Ai­xí ma­teix, la re­gi­do­ra Al­daie­ra va ex­po­sar a Ra­món Fe­rrer to­tes les ini­cia­ti­ves que el nou go­vern d’Al­daia es­tà por­tant a ter­me amb l’ob­jec­tiu de pro­mo­cio­nar i po­ten­ciar el va­len­cià en la lo­ca­li­tat, com la po­sa­da en mar­xa de l’Ofi­ci­na Lo­cal de Pro­mo­ció del Va­len­cià, l’Ex­po­si­ció “Con­nec­tats al va­len­cià”, els tàn­dems lin­güís­tics o el con­ve­ni de col·la­bo­ra­ció amb Es­co­la Va­len­cia­na, en­tre d’al­tres, i va em­plaçar Fe­rrer a una prò­xi­ma tro­ba­da per a con­cre­tar no­ves ini­cia­ti­ves con­jun­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.