La ges­tió de l'an­tic go­vern mu­ni­ci­pal obli­ga l'Ajuntament de Ma­ni­ses a pa­gar una in­dem­nit­za­ció

Nou Horta (Oest) - - Aldaia - RE­DAC­CIÓN

Per sen­tèn­cia dic­ta­da pel Jut­jat del con­ten­ciós – adi­mi­nis­tra­tiu nº 1, es con­dem­na a l'Ajuntament de Ma­ni­ses al pagament de 591.643 € a la mer­can­til ges­to­ra de l'apar­ca­ment sub­te­rra­ni de la plaça del ca­rrer Sant Ca­ye­tano, en con­cep­te de com­pen­sa­ció de les pèr­dues que la mer­can­til ad­dueix ha­ver pa­tit en els pri­mers anys de ges­tió de l'apar­ca­ment mu­ni­ci­pal. L'Ajuntament, que ha re­co­rre­gut aques­ta sen­tèn­cia s'ha vist obli­gat a pres­su­pos­tar aquest im­port per a fer front a una pos­si­ble fa­lla­da en con­tra. Aquest apar­ca­ment ha es­tat, i es­tà, en­vol­tat de po­lè­mi­ca des del seu ini­ci. L'em­pre­sa a la qual es va con­ce­dir la cons­truc­ció i ex­plo­ta­ció del pàr­quing per qua- ran­ta anys, va aban­do­nar la con­ces­sió amb prou fae­nes trans­co­rre­guts tres anys des de la seua ober­tu­ra, al·le­gant no ha­ver-se com­plit les ex­pec­ta­ti­ves de ne­go­ci que se li ha­vien as­se­gu­rat des de l'Ajuntament. La con­ces­sio­nà­ria es­tà re­cla­mant el pagament del cost de l'obra (que xi­fra en més de set mi­li­ons d'eu­ros). L'Ajuntament con­si­de­ra que aquest im­port ha de mi­no­rar-se en les des­pe­ses i per­ju­di­cis cau­sats per l'aban­dó an­ti­ci­pat de la con­ces­sió i per al­tres con­cep­tes, mo­tiu pel qual quan­ti­fi­ca el cost a pa­gar en 664.634,62€. En­ca­ra que no exis­teix acord so­bre l'im­port a pa­gar, el con­sis­to­ri s'ha vist obli­gat a sol·li­ci­tar un prés­tec per a fer front al pagament d'aquest im­port. Aquest és un exem­ple més dels re­sul­tats que im­pli­ca una ges­tió ur­ba­nís­ti­ca ne­fas­ta ba­sa­da en l'exe­cu­ció de grans obres amb in­ver­sions pri­va­des, de les quals es pre­tén ob­te­nir el mà­xim rè­dit po­lí­tic pos­si­ble, pe­rò sen­se te­nir en com­pte la seua es­cas­sa o nul·la ren­di­bi­li­tat eco­nò­mi­ca que, com en aquest cas, aca­ben pa­gant uns al­tres.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.