Apro­vat un pres­su­post que prio­rit­za les si­tua­cions d'emer­gèn­cia so­cial de la ciu­tat

Nou Horta (Oest) - - Aldaia - RE­DAC­CIÓN

Amb el vot a fa­vor de l'equip de go­vern (APM- Com­pro­mís, PSOE, SI SE PUE­DE i EU)i l'abs­ten­ció dels par­tits de l'opo­si­ció (PP i Ciu­da­da­nos), l'Ajuntament de Ma­ni­ses va apro­var el di­marts 22 de desem­bre, a la ses­sió ple­nà­ria co­rres­po­nent a aquest mes, el pres­su­post mu­ni­ci­pal per a 2016 que as­cen­deix a 24.081.140 eu­ros, quan­tia apro­xi­ma­da­ment de 300 mil eu­ros in­fe­rior al pres­su­post de l'any an­te­rior de­gut al per­cen­tat­ge in­fe­rior d'in­gres­sos per la plus- và­lua. Es trac­ta d'un pres­su­post en què es prio­rit­za l'aten­ció a les si­tua­cions d'emer­gèn­cia so­cial, per tal d'acon­se­guir un ni­vell de vi­da que su­pere el de la me­ra sub­sis­tèn­cia. Ai­xí, s'in­cre­men­ten les aju­des per a l'aten­ció a les ne­ces­si­tats bà­si­ques i a l'ad­qui­si­ció d'ha­bi­tat­ges, va ex­pli­car el re­gi­dor d'Hi­sen­da ahir al ple­na­ri. En­tre les par­ti­des que re­cull el pres­su­post es po­den des­ta­car 4 ei­xos fo­na­men­tals: 80.000 eu­ros d'emer­gèn­cia so­cial; 100.000 en la par­ti­da de vi­ven­da; aug­men­ta al do­ble de l'any an­te­rior, fins a 66.000 eu­ros la par­ti­da d'ocu­pa­ció; ai­xí com l'im­port de­di­cat a edu­ca­ció. A més, 125 mil eu­ros es­ta­ran des­ti­nats a edu­ca­ció, con­cre­ta­ment per a l'aju­da de lli­bres de text. El pres­su­post de 2016 con­tem­pla par­ti­des per a realit­zar una au­di­to­ria eco­nò­mi­ca, per a man­tin­dre el ser­vei d'au­to­bús du­rant tot l'any per tal de mi­llo­rar la mo­bi­li­tat. Tam­bé es­tà pre­vist la crea­ció d'una cui­na so­cial. Al­tre as­pec­te des­ta­cat és la ra­cio- na­lit­za­ció de la des­pe­sa. La ges­tió dels re­cur­sos es­ta­rà di­ri­gi­da al com­pli­ment dels prin­ci­pis d'efi­cà­cia, efi­cièn­cia eco­nò­mi­ca i la qua­li­tat. A més, amb la bai­xa­da dels sous dels re­gi­dors es pro­duïx un es­tal­vi de 100.000 eu­ros per als com­ptes de l'any que ve. Tam­bé el con­sis­to­ri es mar­ca l'ob­jec­tiu d'ava­nçar en l'apli­ca­ció de la llei d'ac­cés elec­trò­nic dels ciu­ta­dans als ser­veis pú­blics, per tal que es­tos pu­guen in­ter­ac­tuar elec­trò­ni­ca­ment amb l'ajuntament, ai­xí com crear l'ofi­ci­na d'aten­ció al ciu­ta­dà en la plan­ta bai­xa del con­sis­to­ri per a mi­llo­rar l'aten­ció pre­sen­cial. És ne­ces­sa­ri res­sal­tar que una part del pres­su­post anirà des­ti­na­da als equips in­for­mà­tics que tin­dran a la no­va Ofi­ci­na d'Aten­ció Ciu­ta­da­na. Una cla­ra apos­ta per gua­rir el Me­di Am­bient es fa­rà en la me­su­ra que es bo­ni­fi­ca­ran els im­pos­tos a les per­so­nes que tin­guen un vehi­cle elèc­tric ai­xí com tam­bé re­bran bo­ni­fi­ca­ció d'im­pos­tos les em­pre­ses de Ce­rà­mi­ca Tra­di­cio­nal de Ma­ni­ses.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.